2023-03-11 Walne zebranie członków

11 marca 2023 odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Walne Zebranie przyjęło sprawozdania Zarządu za rok 2022 i udzieliło mu absolutorium. Ponieważ w tym roku kończyła się kadencja dotychczasowych władz Towarzystwa, odbyły się także wybory.
Walne Zebranie w głosowaniu tajnym wybrało Prezesa, Zarząd oraz Komisje rewizyjna na kolejną 3-letnią kadencję.
Zarząd Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego:
Janusz Groth – prezes zarządu
Michał Wysocki – wice-prezes zarządu
Dominik Pactwa – skarbnik
Aleksandra Wajgiert – członek zarządu
Jarosław Bieliński – członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
Wojciech Beszczyński – przewodniczący
Adrian Czermański
Tadeusz Wojtowicz
Nowy Zarząd Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego
Przerwa w obradach.
Przewodniczący zebrania – Andrzej Grzonka i protokolant Jarosław Bieliński.
Oczekiwanie na wyniki wyborów.