Statut

Statut
Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest Sopot. Towarzystwo może również używać skróconej nazwy: PTG oraz PomTG.

 

§ 2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym miłośników genealogii i tradycji rodzinnej na zasadzie dobrowolności i opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilno-prawne.

§ 2a

Statutowa działalność prowadzona przez Towarzystwo nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej z zastrzeżeniem prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego zgodnie z postanowieniami Ustawy.

 

§ 3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza jej granicami.

 

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i federacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

 

§ 5

Towarzystwo posiada logo i ma prawo wydawania legitymacji, a także ustanawiania i przyznawania odznak.

 

§ 6

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

 

§ 7

Towarzystwo działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojowym RP, w tym z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszym statutem.

 

 

II. Cele i środki działania

 

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

1. rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa,

2. inicjowanie badań genealogicznych, mających na celu poszerzenie wiedzy genealogicznej członków, jak też bezpłatne udostępnianie wyników badań zainteresowanym,

3. działalność edukacyjna w instytucjach oświatowych i kulturalnych

4. współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami oraz organizacjami lokalnymi i regionalnymi,

5. współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi,

6. inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury,

7. budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej,

8. wzajemna pomoc członków Towarzystwa w prowadzeniu poszukiwań,

9. organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Towarzystwa,

10. współudział Towarzystwa w inicjowanych przez Unię Europejską, jednostki organizacji rządowych i samorządowych, akcjach i programach skierowanych do organizacji pozarządowych.

 

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej,

2. organizowanie prelekcji, seminariów, warsztatów oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej,

3. doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego,

4. służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza początkującym genealogom i młodzieży,

5. wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne,

6. inicjowanie, budowanie bazy informacji genealogicznej poprzez spisywanie źródeł archiwalnych, bibliograficznych, internetowych, indeksację i inwentaryzację oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji lokalnych zabytków genealogicznych,

7. upowszechnianie wśród Polonii genealogii jako elementu więzi z krajem przodków,

8. współpracę z organizacjami, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą,

9. wspomaganie pracą swoich członków instytucji zajmujących się archiwaliami,

10. podejmowanie wszelkiej innej, dopuszczalnej w świetle powszechnie obowiązującego prawa, działalności zgodnej z statutowymi celami Towarzystwa.

 

Działalność wymieniona w punktach 1, 2, 5, 9 i 10 może być odpłatną działalnością pożytku publicznego.

 

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

zwyczajnych,
honorowych,
wspierających.

 

§ 11

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która wyraziła w deklaracji gotowość realizacji celów Towarzystwa.
O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:
pełnoletni obywatele korzystający z pełni praw publicznych,
małoletni w wieku 16 – 18 lat,
małoletni poniżej 16 lat posiadający pisemną zgodę ustawowych opiekunów.
Do Towarzystwa mogą wstępować cudzoziemcy zarówno mający jak i nie mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Członkostwo Towarzystwa nabywa się poprzez akceptację kandydatury przez Zarząd, na podstawie deklaracji kandydata, w drodze uchwały.

 

§ 12

1. Godność członka honorowego, za pisemną zgodą zainteresowanego, nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji genealogii i tradycji rodzinnej.

2. Członkiem honorowym może zostać tylko osoba fizyczna.

3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, natomiast są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 

§ 13

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub organizacja, która dla poparcia działania Towarzystwa zadeklarowała pomoc dla Towarzystwa.

2. Członek wspierający – osoba prawna, instytucja lub organizacja działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

4. Członkowie wspierający mają głos doradczy w Walnym Zebraniu Członków. Nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze w Towarzystwie.

 

§ 14

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.

2. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający mają prawo:

a. korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa wg przyjętych zasad,

b. podejmować inicjatywy zgodnie z celami Towarzystwa oraz współuczestniczyć w życiu organizacyjnym,

c. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.

 

§ 15

Do obowiązków członków Towarzystwa należy:

1. branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

3. dbanie o dobre imię Towarzystwa,

4. terminowe opłacanie składek członkowskich (oprócz członków honorowych),

5. ochrona i dbałość o własność Towarzystwa,

6. pomoc innym członkom Towarzystwa.

 

§ 16

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa, po uprzednim rozliczeniu wszelkich zobowiązań odnośnie Towarzystwa,

b. wykluczenia przez Zarząd, drogą uchwały, z powodu:

– nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku, jeżeli Zarząd dwukrotnie upomni członka Towarzystwa o obowiązku wniesienia składki,

– nieprzestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,

– innych działań na szkodę Towarzystwa,

– wycofania zgody na przynależność do Towarzystwa przez prawnych opiekunów małoletniego członka poniżej 16 roku życia,

– pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

c. śmierci osoby fizycznej, pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu albo utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

d. wygaśnięcia osobowości prawnej członka wspierającego.

2. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje drogą uchwały Walnego Zebrania Członków.

3. Osobie wykluczonej z Towarzystwa przez Zarząd przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

IV. Władze Towarzystwa

 

§ 17

1. Władzami Towarzystwa są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Towarzystwa wymienionych w ust. 1 podpunkt b i c, trwa trzy lata.

3. Władze Towarzystwa mają prawo uzupełnienia swoich składów na miejsce wygasłych mandatów, członkami w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu wybranego przez Walne Zebranie Członków,

 

 

V. Walne Zebranie Członków

 

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków przysługuje wszystkim członkom Towarzystwa.

3. W walnym Zebraniu uczestniczą z głosem doradczym:

a. członkowie wspierający, za pośrednictwem swoich przedstawicieli,

b. osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c. na wniosek, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane w trybie wskazanym w § 19, ustęp 3, punkty b i c, odbywa się w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia do Zarządu odpowiedniego wniosku.

2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną, nie później niż 14 dni przed terminem. Datą powiadomienia jest data nadania korespondencji pocztowej lub poczty elektronicznej.

3. Członkowie Towarzystwa, mają prawo zgłosić wnioski do porządku dziennego Walnego Zebrania Członków najpóźniej 10 dni przed jego terminem, na ręce Zarządu.

4. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zebranie Członków.

 

§ 21

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów członków Towarzystwa, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin Walnego Zebrania Członków wyznacza Zarząd o pół godziny później tego samego dnia.

2. Głosowanie tajne odbywa się za zgodą ½ obecnych uprawnionych do głosowania.

 

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. dokonanie oceny całokształtu działalności Towarzystwa,

b. uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,

c. wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu,

f. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach związanych z działalnością Towarzystwa;

g. ustalanie wpisowego i składek członkowskich,

h. podejmowanie uchwał o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego,

i. uchwalanie statutu Towarzystwa oraz jego zmian,

j. rozpatrywanie odwołań osób wykluczonych z Towarzystwa,

k. przyjęcie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

l. uchwalanie budżetu Towarzystwa,

m. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

 

 

VI. Zarząd

 

§ 23

1. W skład Zarządu, poza Prezesem wybranym w odrębnym głosowaniu, wchodzi od 2 do 4 członków.

2. Liczebność Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd wybiera ze swojego składu Wiceprezesów i Skarbnika.

 

§ 24

1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.

2. W przypadku zwolnienia stanowiska Prezesa, funkcję jego przejmuje Wiceprezes do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

3. Zarząd sprawuje Władzę w Towarzystwie w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku.

5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

6. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział, z głosem doradczym, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

7. Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań finansowych, a także do ważności pism i dokumentów w sprawach Towarzystwa, wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym jeden Prezesa albo Skarbnika.

8. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał, które są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności ½ członków Zarządu. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa.

 

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

a. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa i składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c. przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa, w tym rejestracja składek członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej, a także wydawanie legitymacji członkowskich,

d. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, w tym opracowywanie budżetu Towarzystwa i nadzór nad jego realizacją,

e. przyjmowanie i zwalnianie ewentualnych pracowników Towarzystwa,

f. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

g. opracowanie regulaminu Zarządu,

h. reprezentowanie Towarzystwa na terenie jego działania,

i. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie statutu członka honorowego,

j. nadzór nad prowadzeniem strony internetowej Towarzystwa i bazy danych genealogicznych,

k. powoływanie i rozwiązywanie stałych lub doraźnych komisji problemowych.

VII. Komisja Rewizyjna

 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli nad jego działalnością, a w swoim działaniu jest niezależna i nie podlega innym organom Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego.

4. Komisja rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu, a także pozostawać w stosunku pracy z Towarzystwem.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych.

3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

4. Kontrolowanie opłacania składek.

5. Wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego bezczynności.

6. Występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

VIII. Majątek Towarzystwa

 

§ 28

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialno-prawne.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną służącą realizacji celów statutowych.

 

§ 29

Na fundusze składają się:

1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

2. subwencje, zapisy, dotacje, spadki i darowizny,

3. dochody z majątku Towarzystwa,

4. wpływy z działalności odpłatnej,

5. zbiórki publiczne.

IX. Postanowienia końcowe

 

§ 30

Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych.

 

§ 31

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określać tryb i termin likwidacji, wyznaczyć likwidatorów oraz określić przeznaczenie majątku Towarzystwa.

 

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

§ 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zmian.)

 

Statut w powyższym brzmieniu uchwalono na zebraniu założycielskim dnia 9 kwietnia 2011r. w Sopocie.
Zmiany wprowadzono:
Na nadzwyczajnym zebraniu założycielskim 2 lipca 2011 w Sopocie.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków 20.02.2016 w Sopocie.