Regulamin

REGULAMIN CZŁONKOWSKI

POMORSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO

 

Dnia 10 września 2011r. Zarząd Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego ( PTG ) uchwala regulamin członkowski.

Regulamin określa sposób przyjmowania Członków PTG oraz szczegółowe zasady wnoszenia składek członkowskich

Przyjmowanie członków zwyczajnych

§ 1

Podstawą przyjęcia kandydatów na członka zwyczajnego stowarzyszenia jest:
– Prawidłowe wypełnienie, podpisanie i złożenie deklaracji członka zwyczajnego
– Wypełnioną i podpisaną deklarację należy wysłać pocztą na adres PTG.
Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej PTG pod adresem: https://www.ptg.gda.pl/index.php/dokumenty/
Na pisemną prośbę można go również otrzymać drogą korespondencyjną (listownie).

§ 2

Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd PTG na zebraniu Zarządu w drodze uchwały i powiadamia o niej zainteresowanego.

§ 3

Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia uzasadniając swoją decyzję, powiadamia o tym kandydata i odnotowuje ten fakt w protokole zebrania Zarządu. W szczególności dotyczy to osób działających na szkodę Towarzystwa.

§ 4

Członek PTG ma prawo otrzymać legitymację PTG po opłaceniu wpisowego i bieżących składek członkowskich oraz dostarczeniu zdjęcia legitymacyjnego. Zdjęcie może być w formie elektronicznej.

§ 5

Osoba wykluczona z Towarzystwa może być ponownie przyjęta do PTG jeśli ustaną powody wykluczenia, w tym uregulowane zostaną zobowiązania wobec PTG.

§ 6

Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej na ręce Zarządu w terminie 14 dni od uzyskania odmowy na adres korespondencyjny PTG.

 

Wpisowe i składki

§ 7

Wysokość składki członkowskiej zwaną dalej składką zasadniczą i wpisowego ustala Walne Zebranie.

§ 8

Wpisowe i składki członkowskie wnosić należy z góry, a najpóźniej w miesiącu, którego składka dotyczy.
W sytuacjach losowych, członek PTG może zgłosić uzasadnioną prośbę o prolongatę płatności.

§ 9

Wpłaty wpisowego i składki członkowskiej dokonywać należy przelewem bankowym na konto bankowe Towarzystwa:
Nr konta 34 1090 1098 0000 0001 1694 6431

podając w tytule przelewu czego dotyczy wpłata (wpisowe, składka członkowska za okres – podać okres).

§ 10

Zarząd Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego może udzielić zniżki, bezterminowej lub na czas określony.

§ 11

Członek PTG zainteresowany uzyskaniem zniżki zgłasza pisemną prośbę do Zarządu PTG wraz z uzasadnieniem.

§ 12

Zniżka składki członkowskiej w wysokości 50% stawki zasadniczej przysługuje:

emerytom i rencistom,
uczniom i studentom szkół dziennych w wieku do 26 lat,
członkom PTG zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie

§ 13

Zarząd PTG może w uzasadnionych przypadkach udzielić zniżki lub zwolnienia z opłaty.

§ 14

Zniżki nie kumulują się.

Uwagi końcowe

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zarząd.