Regulamin

Stowarzyszenia Zwykłego p.n.

POMORSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE


§1

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne, zwane w dalszych postanowieniach regulaminu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zwykłym.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Gdańsk.
Osobą reprezentującą jest Wojciech Beszczyński.

§3

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§4

Celami Towarzystwa są:

 • rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii,
 • troska o popularyzowanie genealogii oraz reprezentowanie i zrzeszanie w przyszłości ogółu genealogów,
 • zainteresowanie większej rzeszy społeczeństwa genealogią oraz popularyzowanie jej w szkołach
 • utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji politycznej, religijnej i narodowościowej.
 • współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi i archiwami,
 • współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi pokrewną działalność,
 • Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych dla czlonków i sympatyków Towarzystwa.

§5

Dążąc do realizacji wymienionych celów Towarzystwo:

 • doskonali i pogłębia wśród swoich członków znajomość genealogii i warsztatu badawczego,
 • organizuje warsztaty, odczyty i zebrania naukowe, oraz wystawy i pokazy poświęcone problematyce genealogicznej,
 • służy radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza młodzieży,
 • wydaje i propaguje wśród swoich członków publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone genealogii,
 • upowszechnia wśród Polonii badania genealogiczne jako element więzi z krajem przodków,
 • wspomaga pracą społeczną swoich członków instytucje zajmujące się archiwaliami,
 • wspomaga pracą społeczną swoich członków instytucje oświatowe.

§6

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia na pełnych prawach a osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców

§7

Towarzystwo utrzymuje się z wpisowego i składek członkowskich.

§8

Stowarzyszenie Zwykłe o nazwie Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne działa do chwili powołania i zarejestrowania w sądzie stowarzyszenia o tej samej nazwie z osobowością prawną. W momencie zarejestrowania powyższego Towarzystwo ulega rozwiązaniu.

§9

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania go przez członków założycieli.


CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE:

Joanna Jendrzejewska
Anna Stachowska
Stanisław Pieniążek