Instructions from XVIII century


LIBER NATORUM.

INSTRUCTIO.

 

INSTRUKCYA.

Liber i?te Natorum continet
?equentes Rubricas:

 

K?iążka ta Narodzonych zamyka
w ?obie na?tępuiące Rubryki:

Annus, Men?is, & Dies nativita-
tis, Numerus Domus, Nomen
bapti?ati, Sexus, legitimi, vel illegi-
timi thori, Nomen & Cognomen Pa-
rentum, Religio ip?orum, Nomen,
Cognomen, & Conditio Patrinorum.

 

Rok, Mie?iąc, i dzień Urodzenia,
Numer Domu, Imie Ochrzczo-
nego, Plec, ieżeli z prawego lub
nieprawego loża, Imie i przezwisko
Rodziców, Ich Religia, Imie, Prze-
zwisko, i Kondycya Oyców Chrześ-
nych, czyli Kumów.

In 1ma Rubrica Annus, Men?is,
& Dies in?cribetur, quo nempe quis
na?citur Anno, Men?e, & Die.

 

W 1w?zey Rubryce ten Rok, Mie-
?iąc, i Dzień zapi?any będzie, w któ
rym ?ię roku, mie?iącu, i dniu kto
urodzi.

In 2da Rubrica Numerus Domus,
ponetur Numerus Domus Parentis
neonati, qui per Militarem Con?cri-
ptionalem Officialem Domui affigi
ordinabatur.

 

W 2giey Rubryce Numer Domu,
położony będzie Numer Domu Oyca
nowo urodzonego taki, któren przez
Woyskowey Konskrypcyi Officiali-
?tę na Domie ie?t przybity.

In 3tia Scribetur Nomen Bapti?ati,
quomodo nempe quis vocabitur.

 

W 3ciey Zapi?ze ?ię Imie Ochrzczone-
go
, to ie?t: takie, iakim Dzicie na-
zwane bedzie.

In 4ta Adnotandus e?t Sexus neo-
nati, num nempe puer, vel puella ?it,
cum numero 1.

 

W 4tey Zanotuie ?ię pleć nowo
urodzonego, ieżeli Syn lub Córka
Numerem 1.

In 5ta Adnotabitur itidem cum
Numero 1. in lineis legitimi vel il-
legitimi thori, cujus nempe quis tho-
ri ?it, imponendo hunc Numerum 1.
ad Rubricam concernentem.

 

W 5tey Także Numerem 1. zano-
towano będzie w liniach z prawego,
nieprawgo loża urodzone, to ie?t:
iakiego kto ie?t łoża, kładąc tenże Nu-
mer 1. do przyzwoitey rubryki.

In 6ta Ponitur Nomen & Cognomen
Parentum, id e?t: tam Parentis,
quam Matris, quæ tamen adnexo
Cognomine Parentis ?ui ?emper ?cri-
batur, nece??e e?t, utpote: Jo?ephus
Berczik Parens, Margaretha nata
Parente Petrzik Mater

 

W 6tey Połozy ?ię Imie, Przezwi?ko
Rodziców, to ie?t: tak Oyca iako i
Matki, które iednak z przydatkiem
Przezwiska Oyca iey zaw?ze pi?ane
będzie, iako to: Jozef Berczik Oy-
ciec, Malgorzata z Oyca Petryka
urodzona Matka.

In 7ma In?cribitur noviter cum
Numero 1. Religio Parentis & Matris,
imponendo hunc Numerum 1. ad
Rubricam debitam.

 

W 7mey Na nowo Numerem 1.
zapi?ana będzie Religia Oyca i Matki,
kladąc Numer ten 1. do należytey
Rubryki.

In 8va Adnectendum e?t Nomen &
Cognomen
Patrinorum, id e?t: quo-
modo Patrini de Nomine & Cogno-
mine vocentur, ubi tamen Parochus
bene ob?ervabit, ne ficta ip?i Nomi-
na dicantur.

 

W 8mey Przyłączy ?ię Imie i Prze-
zwi?ko
Oyców Chrześnych, to ie?t:
iak Oycowie Chrześni ( Kumowie )
po imieniu i przezwisku nazywaią
?ię, gdzie iednak Pleban dobrze u-
ważać będzie, ażeby mu zmyślo-
nych Imión nie powiadano.

In 9na Scribatur Conditio Patrino-
rum, eujus nempe conditionis ?int
Patrini, an ?implices ru?tici, an artifi-
ces, Nobiles po??e??ionati, vel impo?-
?e??ionati, in Officio Dominali vel Cæ-
?areo exi?tentes, & quale Officium
i?tud ?it.

 

W 9tey Zapi?ana będzie Kondycya
Oyców Chrześnych, to ie?t: iakiey
?ą kondycyi Kumowie, czy prości
Chłopi, lub Rzemieślnicy, Szlachta
po??e??yonowana, lub nie po??e??io-
nowana, na Urzędzie Dominical-
nym lub Ce?arskim zo?taiący, i iaki
ie?t ten Urząd.

Ob?ervabit tamen Parochus apud
infantes ex illegitimo Thoro pro-
venientes, ne Nomen Parentis Libro
Bapti?atorum in?cribatur; cum i?tud
alioquin ad ?implicia narrata Matris,
ad Clamores vulgi, aut ad nutum vel
opinionem Parochi in?cribi deberet,
quæ In?criptio tamen ?emper dubia
manet, opinativum Parentem in ocu-
lis aliorum de?pectum reddit, & de
Jure nec Matri, nec infanti prode?t.
Tantum tunc proinde e?t nomen Pa-
rentis in?cribendum, quando hic ?e
ip?um pro Parente neonati declarat.

 

Uważać iednak będzie Pleban
okolo Dzieci z nieprawego łoża uro-
dzonych, ażeby Imie Oyca do K?ię-
gi Chrztu nie zapi?ywać, ponieważ to
podług ?amego tylko opowiedzenia
Matki, podług opinii Po?pol?twa lub
mniemania Plebana mu?ialo by być
zapi?ane, które zapi?anie iednak za-
w?ze ie?t wątpliwe, mniemanego Oy-
ca w oczach ludzkich wzgardzonym
czymi, a prawnie ani Matce, ani Dzie-
cięciu nic nie pomaga. A zatym tyl-
ko natenczas Imie Oyca zapi?ane być
powinno, gdy tenże ?am ?ię Oycem
być dziecięcia oświadczy.

Patrini debent, uti Te?tes in Li-
bro Copulatorum, ut propria manu
?e in?cribere concernenti Rubricæ,
aut ?i Ludimagi?ter aut alter loco
ip?orum in?cribat Nomina eorum,
tunc hanc alienam In?criptionem
cruce, aut alio quocunque ?igno cor-
roborabunt.

 

Oycowie Chrześni, tak iako Swiad-
kowie w K?iędze Slubney albo wla-
?ną ręką zapi?ać ?ię powinni, w przy-
zwoitą Rubrikę, lub gdyby Bakalarz
albo kto inny zamia?t nich Imiona ich
zapi?ał, natenczas takie cudze zapi-
?anie Krzyźem, lub innym iakimkol-
wiek Znakiem potwierdzą.

Cæteroquin ut in Libro copula-
torum dictum, ?ic etiam hic annualis
Extractus formandus e?t, & in Ta-
bellam, & re?pective in rubricas
concernentes inferi, hæcque Ta-
bella ad ?ummum ultima Octobris
cujusvis Anni Officio Circulari ?ub-
mitti debet.

 

Nao?tatek iako w K?iędze ślubney
mowilo ?ię, tak podobnież i tu roczny
Extrakt zrobiony będzie, i do Tabelli
to ie?t do Rubryk przyzwoitych za-
pi?any zo?tanie, oraz także Tabella
naydaley o?tatnich dni Października
każdego Roku, do Urzędu Cyrkular-
nego odesłana być powinna.

Ut tamen eo certius hic Liber
rite ?cribatur, admonetur præ?enti-
bus Parochus? enimvero ?i in vi?i-
tatione Epi?copi, aut Officiali?tarum
Circularium disordo aut negligentia
ob?ervabitur, primum quidem pro
quovis errore tantum 4, fl. polon.,
dein vero etiam rigidius punietur.

 

Ażeby zaś ta K?ięga tym pewniey
należycie pi?ana była, nyniey?zemi
Plebanowi daie ?ię prze?troga, ponie-
waż gdyby podczas Wizyty Biskupa
lub Officiali?tów Cyrkularnych niepo-
rządek albo niedbal?two iakie do?trze-
żone było, za pierw?zym w prawdzie
razem za każdy błąd tylko 4Zł. Polsk.
zapłaci, lecz potym ie?zcze ?urowiey
ukarany zo?tanie.

Ksiega chrztów
parafii greckokatolickiej
Kołodruby z lat 1784-1813

strona 1 - Kołodruby 1784-1813
Stona 1

strona 2 - Kołodruby 1784-1813
Stona 2

strona 3 - Kołodruby 1784-1813
Stona 3

Ksiega chrztów
parafii greckokatolickiej
Powerków z lat 1804-1894

strona 1 - Powerków 1804-1894
Stona 1

strona 2 - Powerków 1804-1894
Stona 2

strona 3 - Powerków 1804-1894
Stona 3


LIBER COPULATORUM.

INSTRUCTIO.

 

INSTRUKCYA.

Liber i?te Copulatorum habet
Rubricas, nempe:

 

K?iążka ta ślubna ma Rubryki
to ie?t:

Annus, Men?is, & dies Copulatio-
nis, Numerus Domus, Nomen
& Cognomen Spon?i, Religio &
Ætas ip?ius, utrum Cælebs, aut Vi-
duus ?it: deinde Nomen, & Cogno-
men Spon?æ, Religio, Ætas, Cæ-
lebs, aut Vidua, Nomen & Cogno-
men Te?tium, ip?orum conditio.

 

Rok, Mie?iąc, i Dzień odprawio-
nego ślubu, Numer Domu,
Imie i Przezwi?ko Oblubieńca, Re-
ligia i Wiek onegoż, ieżeli Młodzian
lub Wdowiec: tudzież Imie, Prze-
zwi?ko Oblubienicy, Religia, Wiek,
ieżeli Panna lub Wdowa, Imie i Prze-
zwi?ko Swiadków, ich Kondycya.

1mo. Ad Rubricam Annus, Men-
?is, & dies, in?cribitur Annus, Men?is
& dies, quo quis ad Copulam acce-
dit, ob?ervandam tamen erit, ut i?ta
adnotatio juxta latinum Calendarium
?iat.

 

1mo. Do Rubryki Rok, Mie?iąc, i
dzień, wpi?ywany będzie Rok, Mie-
?iąc i dzień, którego kto do ślubu
przy?tępuie, uważać iednakże potrze-
ba, ażeby to zapi?ywanie dzialo ?ię
podług Łaciń?kiego Kalendarza.

2do. Ad Rubricam Numeri Do-
mus, in?cribitur Con?criptionalis Nu-
merus, qui in Domo Spon?i exi?tit,
aut ?i hic Domum propriam non ha-
beret; ?ic ponetur Numerus Domus
Parentis, ni?i Spon?us Domum Spon-
?æ, vel Parentis Spon?æ accedat,
quo Ca?u Numerus Domus Spon?æ,
vel Parentum Spon?æ ad?cribendus
foret.

 

2do. Do Rubryki Numer Domu,
zapi?ywany będzie Numer Kon?kry-
pcyonalny, któren na Dommie Oblu-
bieńca nayduie ?ię, albo gdyby tenże
wła?nego nie miał Domu, natenczas
naznaczy ?ię Numer Domu Oyca,
chybaby Oblubieniec do Domu Oblu-
bienicy, lub Oyca Oblubienicy prze-
no?ił ?ię, w którym razie Numer Do-
mu Oblubienicy albo Rodziców Oblu-
bienicy mu?iałby być zapi?any.

3tio. Rubrica Nomen & Cognomen
Spon?i
, adimpletur verbis, ut Spon-
?us de nomine, & cognomine vo-
catur, ubi tamen Parochus bene
attendet, ne fictum Nomen ?ed vo-
tum ip?i dicatur.

 

3tio. Rubryka Imie i Przezwi?ko
Oblubieńca
, zapi?ze ?ię ?łowy takie-
mi, iako ?ię Oblubieniec po imieniu
i Przezwi?ku nazywa, gdzie iednak
Pleban dobrze uważać będzie, ażeby
nie zmyślone, ale prawdziwe Imie
powiedziane mu było

4to. in ?equenti Rubrica Religio
nuncupata, ?cribatur cujus Religio-
nis Spon?us ?it, adnotando tamen
eam cum Numero 1. in columna
concernenti.

 

4to. W na?tępuiącey Rubryce Reli-
gia
nazwaney, pi?ane będzie iakiey
ie?t Religii Oblubieniec, iednakże
zanotować ią należy Numerem 1 w
przyzwoitey Kolumnie.

5to. In Linea Ætas, ponitur An-
nus Ætatis Spon?i per Numerus.

 

5to. W linii Wiek położy ?ię Rok
Wieku Oblubieńca Numerami.

6to. An celebs, vel viduus ?it Spon-
?us, id in hac Rubrica etiam per Nu-
merum 1. adnotabitur, punendo hunc
Numerum ad Columnam concernen-
tem.

 

6to. Jeżeli Młodzin lub Wdowiec
ie?t Oblubieniec, to w takiey Rubry-
ce także Numerem 1 naznaczy ?ię,
kładąc ten Numer w przyzwoitey
Kolumnie.

7mo. Idem ob?ervabit Parochus
in Rubricis Spon?æ, nempe in 1ma
Rubrica ?cribet, Nomen & Cognomen
Spon?æ
, ubi noviter bene attendet,
ne fictum Cognomen ?cribatur;

 

7me. Toż ?amo Pleba uważać bę-
dzie, w Rubrykach Oblubienicy, to
ie?t: w pierw?zey Rubryce napi?ze
Imie i Przezwi?ko Oblubienicy, gdzie
znowuż dobrze uważać będzie, ażeby
zmyślone Przezwi?ko zapi?ane nie
było.

8vo In Rubrica Religionis in?cribet
Parochus cum Numero 1. ponendo
hunc Numerum ad Columnam con-
cernentem Religionem Spon?æ.

 

8vo. W Rubryce Religii napi?ze
Pleban Numer 1. kładąc go w przy-
zwoitey Religii Oblubienicy Kolu-
mnie.

9no. In ?equenti, ubi da ætate Li-
nea e?t, ibi ætas Spon?æ per Nume-
ros in?eri debet.

 

9no. W na?tępuiącey linii Wiek
oznaczaiącey, lata Oblubienicy Nu-
merami zapi?ane będą,

10mo. In Rubrica Celebs vel Vidua
adnotabitur etiam per numerum 1.
ponendo hunc Numerum, quo ?pec-
tat, ?tatus Spon?æ.

 

10mo.W Rubryce Panna lub Wdo-
wa
, zanotowano będzie także przez
Numer 1. kładąc tenże Numer tam,
dokąd ?tan Oblubienicy należy.

11mo. In Rubrica Te?tium ?cribe-
tur Nomen & Cognomen Te?tium,
ubi tamen Parochus bene attendet,
ut genuina Nomina & non ficta in-
?cribantur per Te?tes ?olos.

 

11mo. W Rubryce Swiadków za-
pi?ze ?ię Imie i Przezwi?ko Swiad-
ków, gdzie iednak Pleban dobrze
uważać będzie, ażeby właściwe Imio-
na a nie zmyślone przez ?amychże
Swiadków zapi?ane były.

12mo. In Rubrica Conditio pone-
tur cujus conditionis ?int Te?tes, an
ru?tici, artifices, Nobiles Po??e??o-
res, aut alterius Condicionis ?int.

 

12mo. W Rubryce Kondycya po-
łoży ?ię iakiey ?ą Swiadkowie Kon-
dycyi, ieżeli Chłopi, Rzemieślnicy,
Szlachta Po??e??orowie, lub inney
Kondycyi.

Bene tamen ?ibi notabient Parochi,
quod Te?tes ?e ip?os denomine, co-
gnomine & conditione in?cribere de-
beant, ?i vero ?cribere ne?cirent, &
Ludimagi?ter, auc alter ip?os in?cri-
beret, quod Te?tes talem alienam
In?criptionem Signo Crucis, aut
alio quocunque corroborare tenean-
tur, uti in Te?tamentis, aut Tran-
?actionibus con?uetum e?t.

 

Jednakże ?obie dobrze uważać bę-
dą Plebani, iż Swiadkowie ?ami ?ie-
bie po Imieniu i Przezwi?ku, i kon-
dycyą ?woię zapi?ywać maią, gdy-
by zaś pi?ać nieumieli, i Bakalarz
lub kto inny ich zapi?ywał, że
Swiadkowie ten cudzy zapis Zna-
kiem Krzyża lub innym iakim ztwier-
dzić powinni, tak iako w Te?tamen-
tach praktykuie ?ię.

13tio. Parochus ?olus in quavis pa-
gina Libri hujus, ?e de Nomine &
Cognomine ?ub?cribet; Cooperatores
vero penes quamvis Copulationem
in quovis Ca?u ?e ip?os ?tatim in-
?cribent, & adnectent vocem Coope-
rator
.

 

13tio. Sam Pleban na każdey Kar-
cie tey K?iążki ?iebie po Imieniu i
Przezwi?ku zapi?ze. Kooperatoro-
wie zaś przy każdym Slubie za
każdym razem ?iebie ?amych na-
tychmiast zapi?zą, przydaw?zy ?ło-
wo Cooperator.

Extranei vero Sacerdotes, ?i loco
Parochi copulent, non tantum, uti
Cooperatores in quovis Ca?u ?e ?ub-
?cribent, ?ed & abjungent quod a
Parocho ad hunc actum Licentiam
habuerint.

 

Obcy zaś Xięża ieżeliby zamia?t
Plebana Slub dawali, nie tylko ia-
ko Kooperatorowie w każdym razie
?ię podpi?zą, ale też przyłączą iż
od Plebana do ?prawowania tego
Aktu pozwolenie maią.

Cæteroquin Parochus hunc Li-
brum, qui in quavis pagina ?ub?um-
mi pote?t, quovis Anno, & quidem
ultima Octobris juxta Calendarium
Latinum in toto ?ub?ummabit, &
juxta acclu?um ?ub Nro 1mo. cum
Libro hoc in omnibus Rubricis con-
formem annualem Tabellam contra-
het, ac ad ?ummum, u?que ad ulti-
mam Jannuarii, Officio Circulari con-
cernenti ?ubmittet.

 

Nao?tatek Pleban K?iążkę tę, któ-
ra na każdey Karcie pod?umowana
bydĽ może, corocznie, a to o?tatniego
dnia PaĽdziernika podług Kalendarza
Łaciń?kiego generalnie z ?ummuie,
i podług formy ?ub Nro. 1mo przy-
łączoney z K?iążką tą we w?zy?tkich
Rubrykach zgadzaiącą ?ię roczną
Tabellę wypi?ze, a naydaley aż do
o?tatniego Stycznia, do Cyrkularne-
go przyzwoitego Urzędu ode?zle.

Ut tamen eo certius hic Liber ri-
te ?cribatur, admonetur præ?entibus
Parochus, enim vero, ?i in Vi?ita-
tione Epi?copi, aut Officiali?tarum
Circularium di?ordo, aut neglien-
tia ob?ervabitur, primum quidem
pro quovis errore tantum 4 fl. pol.,
dein vero etiam rigidius punietur.

 

Ażeby zaś ta K?iążka tym pe-
wniey należycie była zapi?ywana,
Pleban niniey?zemi ?ię upomina, al-
bowiem gdyby podczas Wizyty Bi-
?kupa lub Officiali?tów Cyrkular-
nych, nieporządek lub niedbal?two
iakie po?trzeżone było, za pier-
w?zym razem wprawdzie za każdy
błąd tylko 4 Zł. pol. zapłaci, lecz
potym ie?zcze ?urowiey ukarany zo-
?tanie.

Ksiega ślubów
parafii greckokatolickiej
Powerków z lat 1804-1894

strona 1 - Powerków 1804-1894
Stona 1

strona 2 - Powerków 1804-1894
Stona 2

strona 3 - Powerków 1804-1894
Stona 3

strona 4 - Powerków 1804-1894
Stona 4