You are here: Chronicle

Spotkanie i Walne Zebranie Członków PTG 14.09.2013      Dnia 14 września o godzinie 11.00 odbyło się, po przerwie wakacyjnej, spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Tym razem miało ono charakter Walnego Zebrania Członków. Spotkanie otworzył Prezes PTG Janusz Pawelczyk. Wobec braku kworum (na sali było 29 osób, przy wymaganych 47), rozpoczęcie zebrania przesunięto na drugi termin o godzinie 11.30.

       Tymczasem oddano głos Wieśkowi Kledzikowi, który opowiedział o swojej, wspólnej z Zbyszkiem Michalakiem, letniej wyprawie śladami ewakuacji swojej rodziny we wrześniu 1939 roku.

       Po rozpoczęciu spotkania w drugim terminie, Janusz Pawelczyk odczytał porządek obrad WZCz i przeprowadził wybory Przewodniczącego Zebrania oraz jego Protokolanta. Przewodniczącym jednogłośnie został wybrany Andrzej Grzonka, a Protokolantem – Jarosław Bieliński. Następnie głos zabrał przewodniczący, który przeprowadził wybory komisji Skrutacyjnej. Następnie uchwalono porządek obrad.

       W dalszej części Prezes Janusz Pawelczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie rozliczeniowym 6.07.2012-05.07.2013. Następnie Skarbnik Irena Sukiennik przedstawiła sprawozdanie finansowe za ten okres. Po czym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Beszczyński przedstawił sprawozdanie Komisji i wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

       Podczas WZCz uchwalono następujące uchwały:
   - O przyjęciu sprawozdania Zarządu;
   - O przyjęciu sprawozdania finansowego;
   - O udzieleniu absolutorium dla Zarządu;
   - O uzupełnieniu Zarządu PTG; do Zarządu została wybrana pani Irena Kucz
   - O uzupełnieniu Komisji Rewizyjnej; do Komisji Rewizyjnej został wybrany pan Henryk Bronk
   - O zobowiązaniu Zarządu PTG do przedstawienia planu naprawczego portalu internetowego Towarzystwa;

       Dość zaciekle dyskutowano nad propozycją Staszka Pieniążka, która dotyczyła przekazania bazy indeksów do PolTG. Propozycja ta spotkała się z wieloma głosami przeciwnymi i ostatecznie zdecydowano pozostawić indeksy na naszej stronie.

       Zarząd poinformował o zaawansowanych rozmowach dotyczących nowej stałej siedziby Towarzystwa.

       Na tym przewodniczący zakończył Walne Zebranie Członków PTG.

Opracował :Jarosław Bieliński