You are here: Chronicle

Spotkanie i Walne Zebranie Członków PTG 10.09.2011

O godzinie 11.00 odbyło się po przerwie wakacyjnej spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Z uwagi na ważność omawianych tematów miało ono charakter Walnego Zebrania.Spotkanie otworzyła Anna Krzyżankowska-Glińska i.Janusz Pawelczyk . Wobec braku kworum (na sali było 26 osób przy wymaganych 59) , rozpoczęcie spotkania przesunięto na godzinę 11.15.Po rozpoczęciu spotkania w drugim terminie ,Janusz Pawelczyk poinformował o rozpoczęciu procesu likwidacji  Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego zwykłego, a zebrani członkowie PTG nie wyrazili sprzeciwu. W następnej kolejności Ania Krzyżankowska –Glińska odczytała Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego za okres od momentu jego powstania do dnia dzisiejszego. W pierwszej części  odczytała sprawozdanie za okres 1.01.2011 do 10.09.2011.W tym czasie Zarząd odbył 4 spotkania. Najważniejszym Projektem była realizacja Porozumienia pomiędzy APG Gdańsk a PTG w ramach którego wykonano do tej pory ok.200000 zdjęć, a w okresie rozliczeniowym ok 180000 ,a załącznik nr 1 był 2-krotnie aktualizowany. W okresie tym  Mariusz Momont wygłosił wykład w szkole w Gdańsku -Osowej na tematy genealogiczne, jak również jako przedstawiciel PTG wziął uczestniczył w konkursie „Moja Pomorska Rodzina”, rozpoczęto przebudowę strony  FORUM i przybyło na stronie internetowej PTG ok. 0,5 mln indeksów. W związku z decyzją WZCz o przekształceniu PTG zwykłego w PTG rejestrowe Zarząd też wielokrotnie brał udział w różnego  rodzaju rozmowach, spotkaniach i konsultacjach dotyczących wcielenia w życie tej decyzji

.

Ania Krzyżankowska-Glińska i Janusz Pawelczyk prowadzą spotkanie PTG

Ania również odczytała sprawozdanie za okres całej działalności PTG zwykłego. Prezesami Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego  byli kolejno Stanisław Pieniążek , Adam Kamiński i Anna Krzyżankowska- Glińska. W czasie całego okresu działalności, PTG mogło się pochwalić następującymi osiągnięciami:
 1.    Nawiązano współpracę z Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie, która zaowocowała digitalizacją ksiąg parafialnych i wykonaniem z nich ok 1700000 indeksów
 2.  We współpracy z PTG zorganizowano salę komputerową w Pelplinie
 3. Została stworzona Baza indeksów cmentarzy i pomników obejmująca 40000 wpisów
 4. Członkowie PTG zorganizowali liczne imprezy w plenerze jak spływy kajakowe czy pikniki genealogiczne
 5. Na comiesięcznych spotkaniach członkowie PTG prezentowali własne osiągnięcia genealogiczne
 6. Członkowie PTG zorganizowali liczne prezentacje między innymi pamiętny wykład na temat starych fotografii
 7. Były też wykłady gości z zewnątrz :Tomasza Rembalskiego, Przemysława Pragerta, Elżbiety Grot , Piotra Wierzbickiego, Marianny Stanke,Krzysztofa Kowalkowskiego
 8. PTG wzięło udział w imprezach organizowanych dla organizacji pozarządowych. Jedna z takich imprez miała miejsce  w Gdyni w 2006 roku
 9. Byliśmy też współorganizatorami konkursów „Moja Pomorska Rodzina”
 10. Przekazano proboszczom parafii Nowe i Skarszewy  indeksy w postaci oprawionych ksiąg
 11. Przedstawiciel PTG wziął udział w konferencji genealogicznej w Malente w Niemczech
 12.  Członkowie PTG brali udział w corocznych spotkaniach Genpolu
 13. Zorganizowano wykłady o tematyce genealogicznej w szkołach , Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece
 14. Przedstawiciel PTG wziął udział w wyjeździe młodzieży z Gdyni do Pelplina
 15. Nawiązano współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Gdańska
 16. Braliśmy udział w wystawie genealogicznej w Ugliszu w Rosji , w seminarium genealogicznym „Nasze Korzenie”, sympozjum zorganizowanym przez naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych
 17.  Zorganizowaliśmy  „Genealogiczne Wtorki” dla miłośników genealogii  

      

Wiesia Rosłonkiewicz Krysia Dróżdż i Anna Giera wsłuchują sie w sprawozdanie odczytywane przez Anię Krzyżankowską -Glińską 

Na koniec spotkania Ania podziękowała za wytężoną pracę wszystkim członkom  i poprzednim Zarządom na rzecz Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego przez okres 6 lat.  Rozpoczęła się chwila wspomnień z okresu działalności PTG , po czym zakończono spotkanie.O godzinie 11.45 Rozpoczęło się Walne Zebranie PTG rejestrowego. Otworzył je Janusz Pawelczyk, któremu w dalszej kolejności powierzono funkcje protokolanta Zebrania. W pierwszej kolejności został jednogłośnie wybrany Przewodniczący Zebrania , którym został Piotr Sikora. Na Sali było obecnych 21 członków, a do kworum było potrzebnych 16 członków, czyli Zebranie było władne do podejmowania Uchwał. Przewodniczący odczytał porządek zebrania przesłany wcześniej do zainteresowanych członków PTG pocztą mail’ową. Nikt z obecnych nie zgłosił chęci rozszerzenia porządku obrad o dodatkowe punkty-porządek został przyjęty jednogłośnie. Rozpoczęto głosowanie nad uchwałami .Uchwalono następujące uchwały :Regulamin Zarządu, Regulamin Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, Regulamin Komisji Rewizyjnej, w sprawie LOGO ,w sprawie Legitymacji Członkowskiej, w sprawie nadania honorowego członkostwa.

  

Piotr Sikora przedstawia uchwałę o Legitymacji Członkowskiej

Kolejnym punktem Zebrania miało być wystąpienie Wieśka Kledzika dotyczące losów Magdaleny Kledzik, która przybyła do Nowego Jorku 1.12.1881.Niestety z uwagi na późną porę i za zgodą Wieśka postanowiono wygłoszenie jego prelekcji przenieść na późniejszy termin.  

Tekst: Janusz Pawelczyk, zdjęcia: Mariusz Momont