You are here: Chronicle

VI konkurs genealogiczny

Nasze Towarzystwo po raz kolejny zostało zaproszone do grona organizatorów konkursu genealogicznego "Moja rodzina", przeznaczonego dla dzieci i młodziezy szkół podstawowych miasta Gdańska.

Regulamin konkursu   zamieszczamy poniżej:

 

Zaproszenie do Konkursu

 

Zarząd Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w organizowanym już po raz szósty Konkursu „Moja Pomorska Rodzina", skierowanego do uczniów gdańskich szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs ma na celu propagowanie wśród uczniów chęci poznania przeszłości swoich przodków, a wraz z nią przeszłości miejsc, w których ci przodkowie mieszkali. Regulamin konkursu uwzględnia także cele dydaktyczne wynikając z programu szkolnego.

Młodzież zapraszamy do uczestnictwa w konkursie, a nauczycieli do podjęcia się roli opiekunów uczniów przygotowujących prace do konkursu. Jednocześnie informujemy, że uwzględniając wnioski uczestników konkursu i ich opiekunów Organizatorzy dopuszczają ponowne uczestnictwo w tej samej kategorii konkursowej, pod warunkiem wzbogacenia pracy o minimum jedno pokolenie, o czym szerzej w Regulaminie.

Prace konkursowe należy składać w Gimnazjum nr 1 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 (tel/fax (058) 341-09-29). Termin składania prac upływa w dniu 18 kwietnia 2011 roku. Prace z jednej szkoły należy składać razem. Szkoły biorące udział w konkursie zostaną powiadomione o terminie oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu oraz terminie wręczenia nagród i zorganizowania wystawy najlepszych prac ( wstępny termin maj 2011 r.). Wszelkich informacji i wyjaśnień w imieniu organizatora udziela Joanna Albecka z Gimnazjum nr 1 w Gdańsku tel. (058) 3410929, e-mail: joanna_albecka@interia.pl lub Krzysztof Kowalkowski e-mail: konkurs@kaszubi.pl

 

REGULAMIN KONURSU „MOJA POMORSKA RODZINA"

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA

MIASTA GDAŃSKA PANA PAWŁA ADAMOWICZA

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Gdańska. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdańsk, przy współudziale Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gimnazjum nr 1 w Gdańsku, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział Gdańsk oraz Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny.

I Zasady uczestnictwa w konkursie.

 • 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych - klasy IV do VI oraz uczniów klas gimnazjalnych z Gdańska.
 • 2. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

kategoria I  - drzewo genealogiczne

kategoria II - korzenie rodziny

kategoria III - album „Historia mojej rodziny"

 • 3. Uczestnicy konkursu z ubiegłych lat mogą wziąć udział:
 • a) w innej kategorii niż startowali
 • b) w tej samej kategorii pod warunkiem wykonania nowej pracy wzbogaconej o co najmniej jedno pokolenie
 • 4. Finał konkursu poprzedzają eliminacje przeprowadzone w szkole.
 • 5. Powołana przez dyrektora szkoły Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do etapu finałowego tylko te prace, które zajęły po trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii.
 • 6. Powołane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdańsk jury konkursu może w wyjątkowych sytuacjach zwiększyć liczbę prac zakwalifikowanych do finału. O przyjęciu dodatkowych prac decyduje jury.
 • 7. Finał konkursu zakończony zostanie wystawą pokonkursową, w związku z powyższym prace muszą spełniać warunki określone w dalszej części regulaminu. O zakwalifikowaniu pracy do wystawy decyduje jury konkursu.
 • 8. Autorzy prac zobowiązani są do dostarczenia wraz z pracami pisemnej zgody rodziców naich nieodpłatne opublikowanie - wykorzystanie w formie artykułu prasowego, publikacji w Internecie lub wydawnictwa pokonkursowego. O zakwalifikowaniu do druku decyduje jury konkursu.

II Wymogi jakie powinny spełniać prace konkursowe.

 • 1. We wszystkich pracach ocenie podlegają:
 • a) forma plastyczna,
 • b) liczba pokazanych pokoleń,
 • c) informacje o każdej z opisanych osób tj.: imię i nazwisko, nazwiska panieńskie, daty urodzenia i zgonu oraz miejsca tych wydarzeń; ponadto można uwzględnić: datę i miejsce ślubu, zawód, urzędy, godności, tytuły, udział w ważnych wydarzeniach dziejowych,
 • d) zdjęcia poszczególnych osób.
 • 2. Schemat przedstawiający drzewo genealogiczne i korzenie - wywód przodków przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.
 • 3. Arkusz pokazujący drzewo i korzenie nie może być mniejszy od formatu A2 (420x594) i nie większy od formatu A0 (1189x841).
 • 4. Opracowanie drzewa genealogicznego i korzeni rodziny powinno zawierać historię minimum czterech pokoleń wstecz, licząc jako pierwsze pokolenie autora opracowania.
 • 5. W celu zabezpieczenia pamiątek rodzinnych przed ich utratą zaleca się zamieszczanie zdjęć i dokumentów skanowanych lub kserowanych. Mogą być dostarczone również na płytach CD.
 • 6. Każda praca musi być opisana (imię i nazwisko uczestnika, kategoria pracy, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna).

III Ocena prac i nagrody.

 • 1. Nagrody przyznawane są w dwóch grupach wiekowych, gdzie pierwszą grupę stanowią uczniowie szkoły podstawowej, a drugą uczniowie gimnazjum oraz w trzech kategoriach:
 • a) kategoria I - drzewo genealogiczne
 • b) kategoria II - korzenie rodziny
 • c) kategoria III - album „Historia mojej rodziny"
 • 2. Przy ocenie pracy jury bierze pod uwagę sposób wykonania pracy, formę plastyczną, liczbę pokoleń, wykorzystane materiały i źródła, a w szczególności pamiętniki i kroniki rodzinne, załączone kopie dokumentów urodzeń, ślubów, zgonów czy też innych wydarzeń rodzinnych. Szczególnie cenne będą prace obrazujące zakorzenienie rodziny na Pomorzu. Decyzje jury są ostateczne.
 • 3. Jury dopuszcza nieprzyznanie nagrody I, II lub III lub też przyznanie więcej niż jednej nagrody w danej kategorii. Dopuszcza się także przyznanie wyróżnień.
 • 4. Planowane jest publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie wystawy, jak też publikacji w Internecie, publikacji prasowej lub książkowej - forma udostępnienia wybrana będzie przez jury zależnie od pozyskanych możliwości oraz poziomu konkursu i liczby zebranych godnych wyróżnienia prac. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

      

W imieniu organizatorów konkursu

Krzysztof Kowalkowski

Pełnomocnik Zarządu Oddziału Gdańskiego ZKP