You are here: Chronicle

Spotkanie z autorem ?Herbarza szlachty kaszubskiej? Przemysławem Pragertem 12.03.2011

Spotkanie w zastępstwie Pani Prezes otworzył Mariusz Momont i krótko przedstawił sprawy bieżące Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. W paru słowach omówił VIII rocznicowe spotkanie GENPOLU w Warszawie , na którym ogłoszono, że tytuł "Genealoga roku 2010" otrzymał Leszek Ćwikliński za znaczący wkład pracy w digitalizacji akt w różnych projektach min. w archiwach kościelnych (Pelplin,Warszawa) i archiwach państwowych (Grodzisk, Kielce, Gdańsk, Konin) . Innym miłym akcentem spotkania genealogów, była prezentacja tomiku wierszy napisanych przez Staszka Pieniążka na tematy genealogiczne i nie tylko.


Stasiu Pieniążek prezentuje swój tomik wierszy

 

[Continue reading "Spotkanie z autorem ?Herbarza szlachty kaszubskiej? Przemysławem Pragertem 12.03.2011"]


Spotkanie z okazji VIII rocznicy powstania GENPOLU - 05.03.2011

 

W dniu 05.03.2011 odbyło się w Galerii Porczyńskich, przy placu Bankowym w Warszawie, spotkanie z okazji ósmych urodzin portalu Genpol. Przybli na nie miłośnicy genealogii z całej Polski ,którzy nie często mają okazję spotkać się w tak szerokim gronie i do tego jeszcze poznać i porozmawiać osobiście.
W tym miejscu należy się nowym adeptów genealogii wyjaśnienie, czym był kiedyś GENPOL. Było to genalogicze forum, na którym spotykali się miłośnicy genealogii z całego kraju, a jej twórcą był Tomek Nitsch. To właśnie dzięki niemu powstało miejsce na którym genealodzy mieli okazję do szerokiej wymiany informacji, a także był też początkiem wielu,wielu znajomości i przyjaźni,które się tam zawiązały i trwają do dziś.
Na samym początku Tomek Nitsch przekazał pozdrowienia od wieloletnich bywalców urodzinowych spotkań Genpolu, a którzy z różnych  powodów nie mogli na nie przybyć .
Jedną z tradycji spotkań Genpolu ,jest uhonorowanie osób które w znaczący sposób zaznaczyły się dla środowiska genealogicznego. W tym roku kapituła nagrody, jednogłośnie wybrała osobę Leszka Ćwiklińskiego, członka Pomorskiego TG i Polskiego TG. W zeszłym roku to między innymi dzięki niemu rozpoczęło się fotografowanie zasobów Archiwów Państwowych w Gdańsku i w Grodzisku. Leszek na spotkaniu był nieobecny(fotografował w Grodzisku), a w jego imieniu Dyplom „Genealoga Roku” odebrał Staszek Pieniążek.

 

[Continue reading "Spotkanie z okazji VIII rocznicy powstania GENPOLU - 05.03.2011"]


Lutowe Spotkanie PTG 12.02.2011

Tematem naszego lutowego spotkania miały być stare fotografie , ale jednak rzutnik który służyć miał pomocą w prezentacji, odmówił posłuszeństwa, a w przypadku pokazywania zdjęć, jest on naprawdę jest dużą pomocą dydaktyczną. Postanowiono, że spotkanie poświęcone starym fotografiom odbędzie się w innym terminie.  

W związku z powyższym, zmieniono temat spotkania i omówiono sprawy związane z przyszłą rejestracją i współpracą z AP Gdańsk. Prowadzący spotkanie, Mariusz Momont, poprosił Jarka Bielińskiego o  przedstawienie stanu zaawansowania prac nad Statutem. Komisja Statutowa powoli kończy prace i projekt Statutu Towarzystwa zostanie wysłany, po wszystkich uzgodnieniach do członków, tak aby każdy kto mógł wnieść swoje uwagi czy propozycje. Spotkanie założycielskie nowego Towarzystwa planowane jest na przełom marca i kwietnia, a wszyscy członkowie PTG będą poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem o jego terminie. Następnie Irena Sukiennik omówiła  sprawy związane ze składkami. Przedstawiona została informacja o osobach które zalegają od dłuższego czasu ze składkami.

               Z kolei Mariusz opowiedział o swojej wizycie na spotkaniu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego które odbyło się 6 lutego. Lubelskie TG rozpoczęło właśnie projekt współpracy w indeksacji zasobów znajdujących się w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (Mormonów), a dotyczących terenów diecezji Lubelskiej (miasto Lublin). Projekt jest prowadzony w porozumieniu z Kurią i Archiwum Diecezjalnym w Lublinie. Indeksacja rozpoczęła się 10 grudnia 2010 roku, a do jego rozpoczęcia Lubelskie TG przygotowywało się już od marca ubiegłego roku, W pracach bierze udział ponad 100 osób, a obecnie w bazie znajduje się już kilkadziesiąt tysięcy indeksów z zasobów akt udostępnionych przez Mormonów. W grudniu 2010 roku odbyła się też, prezentacja wydanego przez Lubelskie TG, drugiego z kolei Rocznika. Zawarto w nim artykuły naukowe o tematyce genealogicznej i historycznej. W drugim numerze Rocznika jest bardzo ciekawy artykuł na temat akt metrykalnych kościoła prawosławnego, który został napisany przez rosyjskich historyków. Inną ciekawą informacją zawartą w Roczniku, jest lista sponsorów , którzy przyczynili się do jego wydania. Wśród osób które przekazały wpłaty na wsparcie w wydanie Rocznika LTG, było też kilkoro członków naszego towarzystwa ,Grażyna Rebell, Maria Łopaciuk, Mariusz Momont i Krzysztof Zieliński. Obecny na spotkaniu Krzysztof Zieliński otrzymał  egzemplarz Rocznika i równocześnie rozdano też, egzemplarze przekazane członkom PTG przez prezesa LTG Dominika Szulca.


 

[Continue reading "Lutowe Spotkanie PTG 12.02.2011"]


Walne Zebranie Członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego - 08.01.2011.Nieco po 11.00, rozpoczęło się sobotnie spotkanie pomorskich genealogów, w którym uczestniczyło 32 członków PTG – niestety, to nie stanowiło kworum, które w naszym wypadku wynosi 63 osoby i było wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał. Prowadzący spotkanie z ramienia Zarządu, Jarek Bieliński rozwiązał Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie i zapowiedział, że o godz. 11.15 odbędzie się drugi termin Walnego Zebrania Członków. Po jego rozpoczęciu, przeczytano, wcześniej przesłany, porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTG:
1. Wybór protokolanta
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Podsumowanie rocznej działalności Zarządu PTG - głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
4. Sprawozdanie finansowe - głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
5. Zmiana logo - głosowanie
6. Towarzystwo rejestrowane - zmiana statusu - głosowanie.
Wystąpiono z propozycją uzupełnienia powyższego porządku obrad o następujące punkty: wyboru przewodniczącego oraz wolne wnioski i dyskusje. Po przegłosowaniu obu propozycji, dopisano następny punkt obrad: 7. Wolne wnioski i dyskusje.

 

[Continue reading "Walne Zebranie Członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego - 08.01.2011."]


VI konkurs genealogiczny

Nasze Towarzystwo po raz kolejny zostało zaproszone do grona organizatorów konkursu genealogicznego "Moja rodzina", przeznaczonego dla dzieci i młodziezy szkół podstawowych miasta Gdańska.

Regulamin konkursu   zamieszczamy poniżej:

 

 

[Continue reading "VI konkurs genealogiczny"]


Listopadowe spotkanie PTG w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Gdańska i grudniowe spotkanie Świąteczne PTGTym razem zamieszczamy dwie relacje z comiesięcznych spotkań pomorskich genealogów pierwszą ,nieco spóźnioną ze spotkania w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Gdańska i drugą ze spotkania świątecznego-wigilijnego.

1.Spotkanie wyjazdowe PTG w Siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Gdańska-13.11.2010


Listopadowe spotkanie było tym, które nie odbyło się w dniu 10 kwietnia 2010 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Gdańsk z powodu katastrofy pod Smoleńskiem.
W pierwszej części wysłuchaliśmy wykładu Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Gdańska p. Piotra Mazurka. Dowiedzieliśmy się, że miasto Gdańsk na przestrzeni wieków XVI –XVIII można zaliczyć do miast o charakterze międzynarodowym tak jak Wilno, Kłajpeda, Strasburg. Można również postawić śmiałą tezę ,że Gdańsk by miastem wielonarodowym i różnokulturowym. Gdańsk i Polska byli ze sobą bardzo związani. Polska dostarczała Gdańskowi towarów i możliwości handlowania z Europą. W warunkach geopolitycznych panujących w tych latach Gdańsk, choć terytorialnie należał do Polski, był zdominowany przez Niemców. Już po pierwszym rozbiorze Polski, Prusy zaczęły budować Sztolcenberg – miasto na wzgórzu chełmskim. Miało to być w ich zamierzeniu, miasto konkurencyjne dla Gdańska. Dowodem na to, że Gdańsk był miastem międzynarodowym, możemy znaleźć w nazwach takich budowli w Gdańsku jak: Dom Angielski czy Dom pod Murzynkiem. Pod koniec XVIII wieku Gdańsk był, po Paryżu drugim największym miastem w Europie.
Polacy w Gdańsku wywodzili się z ludności napływowej i Kaszubów. Co do Kaszubów można powiedzieć na podstawie języka kaszubskiego, że jest w nim wiele naleciałości z innych narodów. Po III rozbiorze Polski Prusy zmieniły charakter Gdańska. W rękach mieszczan gdańskich był handel i rolnictwo natomiast przemysł znalazł się w rękach pruskich. Chociaż Gdańsk był miastem portowym, to Prusy po roku 1795 starały się zmilitaryzować to miasto.

 

[Continue reading "Listopadowe spotkanie PTG w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Gdańska i grudniowe spotkanie Świąteczne PTG"]


17.11.2010 - Porozumienie AP Gdańsk-PTG

17 listopada 2010 na długo zapisze się w pamięci pomorskich genealogów – w AP w Gdańsku dyrektor AP Piotr Wierzbicki i prezes PTG Anna Krzyżankowska-Glińska podpisali porozumienie o współpracy. Jest to przedsięwzięcie, którego celem jest digitalizacja i indeksacja zasobów AP Gdańsk. Ze strony PTG pracę będą nadzorowane przez Mariusza Momonta i Janusza Pawelczyka. Swoje podpisy pod porozumieniem złożyło też dzięsięciu chętnych do wzięcia udziału w projekcie, którzy zajmą się fotografowaniem i skanowaniem zbiorów.Osoby uczestniczące w projekcie digitalizacji i indeksacji zasobów AP Gdańsk
Od lewej stoją :Katarzyna Kubicka, Wojciech Beszczyński, Leszek Ćwikliński, Tomasz Bogiel, Krzysztof Porolniczak, Anna Krzyżankowska-Glińska, Stanisław Pieniążek, Bronisław Wenta, Janusz Pawelczyk, Mariusz Momont, Janusz Wegner, Piotr Wierzbicki

Podpisane porozumienie obejmuje na razie 38 pozycji akt stanu cywilnego. Są to:

 

[Continue reading "17.11.2010 - Porozumienie AP Gdańsk-PTG"]


09.10.2010 -Październikowe spotkanie i wykład Dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku Piotra Wierzbickiego

Na spotkanie w dniu 09.10.2010 zaprosiliśmy dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku Piotra Wierzbickiego, jednak pierwsza część spotkania była poświęcona sprawom bieżącym PTG. Pierwszą z omawianych spraw były zmiany na stronie internetowej Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Pani Prezes Ania Krzyżankowska-Glińska poprosiła naszego administratora strony, Adama Kamińskiego, o krótkie omówienie tych zmian. Zmianami tymi między innymi są:
1. Możliwość przeglądania PomGenBazy pod kątem znajdywania poszukiwanego nazwiska jednocześnie w bazie chrztów, ślubów i zgonów;
2. Wprowadzenie modułu Skarbnika, w którym każdy z członków może na bieżąco może sprawdzić stan swoich wpłat.Adam omawia zmiany na stronie internetowej PTG

Następnie poinformowała o nowej Instrukcji Indeksowania Ksiąg Metrykalnych .Z kolei Mariusz Momont zasygnalizował możliwość zapisywania się na otrzymanie Rocznika Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” i Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Kolejną sprawą było ogłoszenie Konkursu Genealogicznego w szkołach gimnazjalnych w Gdyni. Janusz Pawelczyk opowiedział o ostatnich publikacjach prasowych – pierwsza dotyczyła artykułu w „Gazecie Wyborczej” z dnia 26.09.2010 w której wypowiada się na temat genealogii nasz kolega Staszek Pieniążek a druga w Dzienniku Bałtyckim, Pomeranii i Wiadomościach Sierakowickich dotycząca jego pradziadka Drzymality kaszubskiego Augustyna Pawelczyka.
Pani Prezes poinformowała, że następne listopadowe spotkanie PTG odbędzie się siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Gdańska ( jest to spotkanie , które z wiadomych powodów nie odbyło się 10.04.2010).W tym samym czasie , kiedy odbywa się nasze sobotnie spotkanie, w Łodzi tamtejsze Towarzystwo Genealogiczne obchodzi swoją 5 rocznicę powstania. Dalej Prezes powiedziała, że w Warszawie 7 października odbyło się w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Seminarium poświęcone omówieniu projektu pilotażowego Archiwum Państwowego w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Genealogicznego poświęconego digitalizacji i indeksacji zbiorów oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie w Grodzisku Mazowieckim.

 

[Continue reading "09.10.2010 -Październikowe spotkanie i wykład Dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku Piotra Wierzbickiego"]


07.10.2010 - Sympozjum w NDAP

7 października 2010 w siedzibie NDAP odbyło się sympozjum pt. DIGITALIZACJA I INDEKSACJA AKT STANU CYWILNEGO. PROJEKT PILOTAŻOWY. Spotkanie było zapowiadane jako „próba podsumowania projektu PolskiegoTG-NDAP”, jednak prócz tego kolejne prezentacje pozwalały się przekonać o tym, jak wszelkie próby digitalizowania i indeksowania przebiegają w różnych AP w kraju.

Pani Anna Laszuk (NDAP) przedstawiła temat „Indeksy do ksiąg stanu cywilnego w archiwach państwowych”, który był ogólnym przeglądem tego, co w kierunku digitalizacji i indeksacji zasobów archwialnych robi się w poszczególnych AP. Jak powiedziała autorka wykładu: „Z otrzymanych informacji wynika, że spośród 31 archiwów przechowujących akta metrykalne i stanu cywilnego, 15 nie prowadziło prac we własnym zakresie przy tworzeniu indeksów akt osobowych w postaci elektronicznej. 15 archiwów podejmowało do tej pory lokalne próby wytworzenia indeksów osobowych.” (ostatnie – AP w Szczecinie – nie tworzy indeksu osobowego, a skupia się na indeksie geograficznym zawierajacym spis miejscowości wchodzących w skład poszczególnych parafii). Wszystkie projekty poszczególnych AP zostały pobieżnie omówione. Najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze do pokonania przy tworzeniu projektu ogólnopolskiego, jest to, że każde AP tworzy indeksy według własnych, często bardzo rozbieżnych wzorów.


Kolejny wykład („Indeksy aktów stanu cywilnego jako edycje źródeł historycznych”) poprowadził Andrzej Nowik z PolskiegoTG. Mówił o tym, o czym niestety zapomina wielu historyków – jak ważnym źródłem historycznym są akta metrykalne. „Zazwyczaj rzadko patrzy się na akta stanu cywilnego jako źródło historyczne. Na ten stan rzeczy złożyło się w dużym stopniu to, że w opini wielu historyków, czy przede wszystkim specjalistów od demografii historycznej, księgi metrykalne są mało miarodajnym źródłem nie tyle historycznym, co do stwierdzania takich faktów, które są potrzebne w opracowaniach demografii historycznej.” Specjaliści niejednokrotnie powołują się na liczne błędy i nieścisłości występujące w aktach metrykalnych. Andrzej Nowik zaznaczył, ze często takie opinie wynikają z nieznajomości tego rodzaju dokumentów, a „w warunkach polskich, dla wielu terytoriów, dla wieluokresów historycznych, są to jedyne źródła historyczne o charakterze masowym”. Podkreślał też, że powstające indeksy i kolejne zapisy w nich powinny być wierną kopią zapisów w księgach. Temat jak powinny być przepisywane dane osobiste – tłumaczone na polski czy w pisowni oryginalnej – wracał jeszcze niejednokrotnie.

 

[Continue reading "07.10.2010 - Sympozjum w NDAP"]


Statystyka zgonów w Parafii Strzepcz w latach 1846-1937

Od dawna interesuję się statystyką, więc po zindeksowaniu zgonów z parafii Strzepcz (1846-1937), zaciekawiło mnie, jaka była wtedy średnia długość życia. Zaokrągliłem podany wiek do pełnych lat, czyli do pół roku - 0, od pół roku do półtora - 1 itd Pominąłem martwe urodzenia, które zapisano w 617 przypadkach i oczywiście akty nie podające wieku zmarłego (179).
Pierwsze spostrzeżenie to wyjątkowo duża liczba zmarłych w wieku pełnych dziesiątek lat. Zgłaszający zgon nie zawsze wiedział ile zmarły miał lat, więc wpisywano przybliżony wiek. Zresztą każdy interesujący się

 

[Continue reading "Statystyka zgonów w Parafii Strzepcz w latach 1846-1937"]


11.09.2010- Wrześniowe spotkanie PTG i wykład p.Elżbiety Grot kustosza Muzeum Stutthof w Sztutowie

Na powakacyjny sobotni wykład zaprosiliśmy p.Elżbietę Grot, kustosza Muzeum Stutthof w Sztutowie i członka Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka”, stąd tematem wykładu był "Stutthof i Piaśnica-miejsca męczeństwa i masowych zbrodni na Pomorzu". Nie wiedzieliśmy, że wykład wzbudzi tak wielkie zainteresowanie i będzie razem z częścią dyskusyjną trwał blisko 3 godziny.


Wszyscy zamieniliśmy się w słuch...


Aby wprowadzić słuchaczy w odpowiedni nastrój p. Elżbieta Grot zaproponowała, aby posłuchać oratorium "REQUIEM PIAŚNICKIE". Tłem wykładu był film o Piaśnicy wyświetlany bez głosu, gdzie obrazy niejako „mówiły” same za siebie. Po chwili mogliśmy zacząć się wsłuchiwać we właściwy wykład. W pierwszych słowach wykładu prelegentka starała się uzmysłowić słuchaczom jak i dlaczego doszło do powstania tak straszliwych miejsc kaźni Polaków i przedstawicieli innych narodów jak Piaśnica czy Stutthof. Okazało się bowiem, że Niemcy nigdy nie pogodzili się z ustaleniami Traktatu Pokojowego zawartego po pierwszej wojnie światowej. Zawsze żywili nadzieję, że kiedyś wrócą na tereny Pomorza. Jeszcze przed drugą wojną światową gromadzili informacje o Polakach- patriotach członkach np.Polskiego Zwiazku Zachodniego, Związku Strzeleckiego czy też Stronnictwa Narodowego. Zostały sporządzone tzw. listy gończe za Polakami patriotami tzw. „Sonderfahndungsbuch Polen” dla całej Polski i prawdopodobnie dla Wolnego Miasta Gdańska.W książkach tych, oprócz imienia i nazwiska, była zamieszczana data urodzenia, zawód i adres i oddział Gestapo , który miał aresztować wskazaną osobę. Dla terenów Pomorza Gdańskiego były one sporządzone dla pow.wejherowskiego, pow.kartuskiego, pow.kościerskiego i terenów Miasta Gdyni i również dla Wolnego Miasta Gdańsk.
Miejsc egzekucji Polaków na Pomorzu było ok. 452 i zginęło w nich razem oprócz Stutthofu od około 36 tys.do nawet 60 tys., a największym miejscem masowych straceń były lasy piaśnickie mieszczące się niedaleko Krokowej. Miejsce to wybierał leśniczy lasów wejherowskich oraz jeden z synów hrabiego von Krockow. Zasadniczym celem polityki hitlerowskiej po wkroczeniu na ziemie polskie, było wysiedlenie miejscowych obywateli, pochodzących z Centralnej Poski, a pozostałych urodzonych na Pomorzu - zniemczenie. Część Polaków z terenu Pomorza została wysiedlona do Generalnej Guberni, część wywieziona do obozów koncentracyjnych, a jeszcze inna część zginęła w miejscach kaźni, straceń  czy mordu.
Aresztowania rozpoczęły się już 1 września i objęły ok. 1500 osób z terenu Wolnego Miasta Gdańsk.Osoby te umieszczono w Victoria Schule( dzisiejszy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego mieszczący się w Gdańsku przy ul.Kładki 24). Drugim takim miejscem aresztowań Polaków był przejściowy obóz dla jeńców wojennych w Gdańsku Nowym Porcie(od 7 września), a po zdobyciu przez Niemców Gdyni 14 września 1939 r.,obozy dla osób internowanych w Gdyni - Grabówek, Redłowo,więzienie przy ul.Starowiejskiej i budynek Sądu przy pl.Konstytucji. Miejscem, gdzie następnie byli kierowani więźniowie w celu wyselekcjonowania osób przeznaczonych do rozstrzelania, było więzienie w Wejherowie. Z więzienia w Wejherowie więźniowie byli przewożeni samochodami zakrytymi plandekami do lasu, gdzie uprzednio wykopano groby. Groby te zostały wykopane przez miejscowych Niemców i więźniów z obozu w Nowym Porcie tzw.Himelskommando. Więźniowie ci zostali również rozstrzelani w Piaśnicy. Rozstrzeliwania odbywały się od końca października 1939 roku do wiosny 1940 r., z tym, że do grudnia 1939 rozstrzelano zatrzymanych Polaków skazanych na śmierć z terenów Pomorza.Równolegle przysyłano transporty kolejowe do Wejherowa przez stację Lębork z głębi Rzeszy.Osobną grupą rozstrzeliwanych byli umysłowo chorzy, między innymi z Zakładów w Lęborku i Stralsundzie. Historycy oceniają, że w Piaśnicy mogło zginąć od 10000 do 14000 osób(Ustalenia dr Barbary Bojarskiej). Do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono badań archeologicznych. W październiku 1946 wykonano ekshumacje szczątków ofiar, które nie zostały spalone latem 1944 roku na rozkaz Himmlera. Zachowały się zwłoki 305 osób w grobach 1 i 2. Zwłoki z tych grobów zostały rozpoznane przez najbliższe rodziny ( niekiedy po guzikach od munduru pocztowego, tak jak to miało miejsce w przypadku mego dziadka Jana Pawelczyka).Elitę Polaków z Wybrzeża Gdańskiego rozstrzelano 11.11.1939.Niemcy w sposób szczególny wybrali tę datę , która była Świętem Niepodległości obchodzonym przez II Rzeczpospolitą po okresie 123 lat zaborów. Tego dnia ( to już udało się ustalić) rozstrzelano 314 osób między inn. Błogosławioną Alicję Kotowską-Zmartwychwstankę. Alicja Kotowska była członkiem honorowym Polskiego Związku Zachodniego. Już sama ta przynależność do tej organizacji wystarczała, aby znaleźć się na liście osób przeznaczonych do rozstrzelania.
Po rozważaniach o Piaśnicy miała rozpocząć się druga część wykładu poświęcona obozowi koncentracyjnemu Stutthof. Miała być ona prowadzona podobnie- W tle na ekranie film o KL Stutthof, puszczany bez fonii i wykład p.Elzbiety Grot. Niestety, mimo wielu prób nie udało się go odtworzyć. Wówczas nastąpiła zmiana koncepcji wykładu. Jeszcze przed wykładem Jarek Bieliński pochwalił się, że ma płytę z nagraniem rozmowy z Leonem Prusińskim –synem właściciela hotelu w Wejherowie, więźniem KL Stutthof, o numerze 18633, na temat rozstrzeliwań w Piaśnicy i wspomnień z obozu koncentracyjnego. Rozmowa była przeprowadzona w dniu 11 listopada 1989 roku w Wejherowie.

 

[Continue reading "11.09.2010- Wrześniowe spotkanie PTG i wykład p.Elżbiety Grot kustosza Muzeum Stutthof w Sztutowie"]


18.09.2010 - Nowa instrukcja indeksowania ksiąg metrykalnych

Wszystkich, którzy zajmują się indeksacją ksiąg metrykalnych zachęcamy do zapoznania się z nową instrukcją indeksowania ksiąg metrykalnych. Dotychczasowa instrukcja została znacznie rozbudowana i wzbogacona o dodatkowe informacje.

Zarząd PTG

 

[Continue reading "18.09.2010 - Nowa instrukcja indeksowania ksiąg metrykalnych"]


Wakacje genealogiczne A.D. 2010 Staszka Pieniążka

Zaczęły się już praktycznie w czerwcu, gdy na moją działkę w Czarnej Wodzie zjechali się uczestnicy kolejnego już od kilku lat spotkania :”Jak co roku na Wdzie”
Przyjechali nie tylko uczestnicy spływu, ale także część osób nie „kajakujących”, by podczas wieczornych grillowo-rozrywkowych chwil porozmawiać o genealogii.
Przy wspaniałym pstrągu z grilla (specjalność gospodarza) dyskutowali:
Krzysztof Zieliński z małżonką
Krzysztof Wojewoda z żoną Gosią
Piotr Alfut z żoną i córką
Janusz Wegner
Michał Marciniak z Warszawy z rodziną
Michał Chmielewski z Częstochowy z córką
Wojtek Szefler z Bydgoszczy z rodziną

 

[Continue reading "Wakacje genealogiczne A.D. 2010 Staszka Pieniążka"]


90. rocznica powstania Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

Chciałybyśmy zaprosić członków i sympatyków PTG na wystawę monograficzną przygotowaną przez Muzeum Ziemi Puckiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów "Ziemia Pucka". Prezentacja przygotowana jest z okazji 90. rocznicy powstania Morskiego Dywizjonu Lotniczego - jednostki pomocniczej Marynarki Wojennej, jedynej tego typu w II RP.

Historia

 

[Continue reading "90. rocznica powstania Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku"]


PomGenBaza -1.500.000 wpisów !!!


14.07.2010, w ten skwarny dzień, kiedy wielu z nas odpoczywało/uciekało od słońca ,do "Baza Danych Indeksów Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego" (PomGenBaza), dopisane zostały kolejne indeksy i tym samym Nasza Baza przekroczyła liczbę 1.500.000 wpisów.Jest to dobra okazja przekazać podziękowania dla wielu, wielu, osób indeksujących, których liczba w całym okresie od rozpoczęcia indeksowania w 2006 r. doszła do 98 osób .Zaangażowanie tych osób jest naprawdę znaczące ,wymienię tu, wśród tak wielu, tylko te które przekroczyły liczbę 100.000 wpisów , Asię Grochowską - 139.216 indeksów i Michała Wysockiego 115.215 indeksów.To wielki ogrom pracy, pomocnej wielu poszukiwaczom rodzinnych korzeni, jest więc teraz okazja podziękować tym wszystkim osobom.Wielkie,Wielkie Podziękowania.
Przy tej okazji, słowa uznania należą się też koordynatorom bazy indeksów od początku jej istnienia(Stasiowi Pieniążkowi i Wisi Walder),Adamowi Kamińskiemu, oraz naszym koleżankom, które obecnie koordynują prace indeksacyjne tj. Wiesi Rosłonkiewicz i Krysi Dróżdż.To one wysyłają, przyjmują i oceniają otrzymane indeksy, i także niektóre w zależności od uwag, też poprawiają !!!

Na koniec załączam kilka fragmentów komentarzy z postów i listów, które znalazłem na naszej stronie, np.od poszukiwaczy z zagranicy :
"Thanks PGA and to the indexers for indexing Stara Kiszewa", "This is a great site. Thank you", "Hallo, erstmal vielen Dank allen, die so intensiv an dieser Seite arbeiten",
"Thanks for this great website. It has been helpful so far."
oraz kilka słów od ks.prof.Anastazego Nadolnego, dyr. Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie

 

[Continue reading "PomGenBaza -1.500.000 wpisów !!!"]


12.06.2010 - Czerwcowe spotkanie PTG - Dr Tomasz Rembalski i historia Gdyni

Z niecierpliwością i dużym zaciekawieniem czekaliśmy na wykład gościa spotkania w dniu 12.06.2010 dr Tomasza Rembalskiego, adiunkta na Uniwersytecie Gdańskim i starszego kustosza Muzeum Miasta Gdyni, który przygotował wykład na temat: „Znaczenie genealogii w badaniach historycznych epoki nowożytnej na przykładzie Gdyni”.

Wykład się zacznie już za chwilę.......

 

[Continue reading "12.06.2010 - Czerwcowe spotkanie PTG - Dr Tomasz Rembalski i historia Gdyni"]


02.06.2010 - Jak co roku na Wdzie - relacja

W dniu 2 czerwca 2010r. zjechała się u Stasia Pieniążka brać genealogiczna z Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Częstochowskiego i Polskiego TG, by jak co roku odbyć spływ kajakowy rzeką Wdą. Tym razem na odcinku Wdecki Młyn – Tleń.

W sumie przez biwak w Czarnej Wodzie przewinęło się ponad 30 osób.

 

[Continue reading "02.06.2010 - Jak co roku na Wdzie - relacja"]


25.05.2010 - Genealogiczny wtorek

W spotkaniu tym jak w każdy genealogiczny wtorek obecni byli miłośnicy genealogii i członkowie PTG, a porad udzielał niestrudzony Stanisław Pieniążek.

Stanisław Pieniążek przy swoim laptopie

 

[Continue reading "25.05.2010 - Genealogiczny wtorek"]


08.05.2010 - majowe spotkanie PTG - Na starych fotografiach...

W dniu 08.05.2010 odbyło się spotkanie PTG ponownie poświęcone tematowi starych fotografii. Podobnie jak na spotkaniu marcowym obecna była Danuta Thiel-Melerska – nasz ekspert od starych fotografii. Spotkanie otworzyła pani prezes Ania Krzyżankowska-Glińska. Po krótkim wstępie rozpoczęła się prezentacja naszych zdjęć.

Przez ponad trzy godziny pokazywaliśmy swoje zabytkowe fotografie - te mające ponad 100 lat, ale i te dużo młodsze, ale cenne z innych powodów. Pojawiło się wiele wspaniałych historii, ale też wiele wątpliwości, które próbowaliśmy rozwiać, bo niejednokrotnie pojawiały się pytania o wiek osób na zdjęciu bądź lata, w których zdjęcie mogło zostać wykonane. Prezentowane fotografie dały też początek wielu dyskusjom genealogicznym. 

 

[Continue reading "08.05.2010 - majowe spotkanie PTG - Na starych fotografiach..."]


Ogólnopolski Spływ Genealogów

Prócz spotkań na rzece Wda tradycją są również Ogólnopolskie Spływy
Genealogów.
V, ostatni taki spływ miał miejsce w 2008 r. na rzece Pilica.
Od tamtego czasu odbyły się 2 spływy genealogów i sympatyków na rzece Wda.
W tym roku zamierzamy powtórzyć spływ na Brdzie z 2006 roku
/ relacja z poprzedniego spływu
http://www.ptg.gda.pl/index.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/45/
który ma się odbyć w dniach 1.07-4.07.
Spotykamy w środę 31.06 przy leśniczówce koło zapory w Mylofie.
Planowane są następujące odcinki.

 

[Continue reading "Ogólnopolski Spływ Genealogów"]


22.05.2010 - Warsztaty genealogiczne w Śliwicach

 

W sobotę,22 maja b.r  dwoje członków naszego Towarzystwa odwiedziło Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach. Na zaproszenie kierownictwa Ośrodka Wojciech Beszczyński wygłosił wykład o amatorskich badaniach genealogicznych, zawierający szereg niezbędnych wiadomości dla poczatkującego genealoga  oraz przyklady źrodeł, w których można znaleźć interesujące materiały. Wspomagała go w tym Krystyna Drożdż, z inicjatywy której doszło do tego wyjazdu.

Omówienie warsztatów oraz zdjęcia można obejrzeć na stronie internetowej gminy Śliwice:

 

[Continue reading "22.05.2010 - Warsztaty genealogiczne w Śliwicach"]


17.04.2010 - V Konkurs genealogiczny

W tym roku po  raz drugi nasze Towarzystwo zostało zaproszone do wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej, oceniającej prace uczniów gdańskich szkół podstawowych i gimnazjów, nadesłane na V Konkurs genealogiczny "Moja rodzina".  Organizatorami konkursu są:  Gdański Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gimnazjum nr 1 w Gdańsku, Urząd Miasta Gdańsk i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich - Oddział w Gdańśku.

Obecną edycję konkursu poszerzono o następną kategorię prac genealogicznych - do ubiegłorocznych "Drzewo genealogiczne" i "Korzenia rodziny" doszedł "Album - Historia mojej rodziny". Na konkurs nadesłano 33 prace i komisja konkursowa zebrała się w dniu 25 marca b.r. aby je ocenić i ustalić kolejność nagradzania. Jury pod przewodnictwem pana Krzysztofa Kowalkowskiego dokładnie obejrzało każdą, pracę, oceniając ją od strony merytorycznej oraz artystycznej.

 

[Continue reading "17.04.2010 - V Konkurs genealogiczny"]


Warto zobaczyć - Wystawa w AP Gdańsk

W ramach III Światowego Zjazdu Gdańszczan Archiwum Państwowe w Gdańsku przygotowało wystawę pt.: "Gdańsk miastem wielu kultur – powrót do korzeni". Na ekspozycji zaprezentowane zostaną wybrane archiwalia obrazujące wielokulturowość Gdańska na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów do badań genealogicznych.

 

[Continue reading "Warto zobaczyć - Wystawa w AP Gdańsk"]


25.05.2010 - Informacja - indeksy ksiąg metrykalnych,a ochrona danych osobowych

W dniu 25.05.2010 odbyły się spotkania z Dyrektorami Archiwów Diecezjanych w Gdańsku ks. Maciejem Kwietniem i w Pelplinie z ks. Anastazym Nadolnym  n/t udostępniania ksiąg metrykalnych zgonów wytworzonych po 1909 i tworzenia na tej podstawie indeksów osobowych. Strony przedstawiły swoje stanowiska. Ustalono potrzebę dalszych spotkań celem wypracowania zasad współpracy, jakie będą obowiązywać w przyszłości. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować sukcesywnie.

Zarząd PTG 

 

[Continue reading "25.05.2010 - Informacja - indeksy ksiąg metrykalnych,a ochrona danych osobowych"]


23.05.2010 - Informacja - Indeksy ksiąg metrykalnych, a ochrona danych osobowych

15 maja 2010 na prośbę dyrektorów pobliskich Archiwów Diecezjalnych, ze strony Pomorskiego TG zostały usunięte wszystkie indeksy ksiąg utworzonych po 1909 roku. W ciągu kilku godzin rozgorzała burzliwa dyskusja na temat tego, czy słuszna była decyzja zarządu PTG. Na naszym forum, w licznych e-mailach, jak i w prywatnych rozmowach wciąż pojawiały się nowe „za i przeciw”. Przez kolejne dni z uwagą studiowaliśmy Ustawę o ochronie danych osobowych (http://giodo.gov.pl/144/j/pl/), jak i Instrukcję "Ochrona danych

 

[Continue reading "23.05.2010 - Informacja - Indeksy ksiąg metrykalnych, a ochrona danych osobowych"]


Oświadczenie - Indeksy ksiąg metrykalnych, a ochrona danych osobowych.

Od dawna trwają dyskusje o tym, jakie dane mogą być publikowane na stronach genealogicznych. Oczywiście wszystkie wątpliwości związane są z Ustawą o ochronie danych osobowych, którą można bardzo różnie interpretować. Brak jednej obowiązującej interpretacji tych przepisów już niejednemu genealogowi przysporzył problemów. Teraz również dopadł i nas. W związku ze skargami odnoszącymi się do dostępnych danych i powoływaniem się przez osoby zainteresowane na wspomnianą wyżej Ustawę z dniem dzisiejszym ze strony Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego zostały usunięte wszystkie indeksy ksiąg metrykalnych po 1909 roku (czyli indeksy zapisów z

 

[Continue reading "Oświadczenie - Indeksy ksiąg metrykalnych, a ochrona danych osobowych."]


W naszym gronie - przekaż swój 1%

Trwa czas rozliczania się z fiskusem. Nie jeden z nas zastanawia się na co przeznaczyć swój 1% podatku. Jeśli i przed Tobą taki wybór, polecamy pamiętać o naszym koledze genealogu - Edmund Goś zbiera na rehabilitację swojej wnuczki Hanny Magdaleny Piórkowskiej.


Dane niezbędne do przekazania 1%:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
01-685 Warszawa , ul. Łomiańska 5

 

[Continue reading "W naszym gronie - przekaż swój 1%"]


23.03.2010 - Genealogiczny wtorek - Rodzina Wenta i Kużel

Ostatni genealogiczny wtorek, pomimo zebrania się niewielu osób, był na pewno najciekawszym z dotychczasowych spotkań wtorkowych.

Zaproszony przez Staszka, Bronisław Wenta, potomek znanych Kaszubskich rodów Wentów i Kużlów zaprezentował opracowaną przez siebie bardzo bogatą genealogię rodzinną. Dziesiątki dokumentów, setki zdjęć członków rodów, jak i obrazujących spotkania rodzinne, to materiał, który zapewne wystarczyłby

 

[Continue reading "23.03.2010 - Genealogiczny wtorek - Rodzina Wenta i Kużel"]


13.02.2010 - lutowe spotkanie PTG - los lubi płatać figle

Wszyscy dobrze wiemy, że w życiu tak to już jest, że nie zawsze wychodzi tak jak sobie wymarzymy i zaplanujemy. I właśnie podczas lutowego spotkania ta „złośliwość losu” znów dała o sobie znać. Mieli być fajni goście i ciekawy temat – ludzie, którzy od paru lat „grzebią  w ziemi”, porządkując cmentarz na Kolibkach i próbując odtworzyć jego historie i odnaleźć zapomniane groby. Wszystko niby dopięte, na ten ostatni guzik, a tu nic. Może to ta wyjątkowa zima, może sprawy osobiste, może trzynasty w kalendarzu, a może mnóstwo innych rzeczy, sprawiło, że goście nie dotarli.

 

[Continue reading "13.02.2010 - lutowe spotkanie PTG - los lubi płatać figle"]


09.02.2010 - 1 300 000 na liczniku

Uwaga! Uwaga!

minęliśmy 1.300.000 indeksów!

2 grudnia 2009 na liczniku było 1.200.000, a od tamtego czasu zrobiono 100 tysięcy nowych wpisów!!!! przez 70 dni, co średnio dziennie wynosi 1.429 wpisów.

Ot, troszkę z uciechy sobie policzyłam :):):)

 

[Continue reading "09.02.2010 - 1 300 000 na liczniku"]


02.02.2010 - pierwszy "Genealogiczny wtorek"

Pomysł „Genealogicznych wtorków” pojawił się z półtora roku temu. Opinie na ten temat były różne i chyba to było głównym powodem niezrealizowania tego projektu od razu. Przez kolejne miesiące dojrzewał on w głowach wszystkich i czekał na „lepsze czasy”. Aż w końcu stało się – zaistniał i ma szansę zagościć na dłużej.

Wydawać by się mogło, że takie „nic wielkiego” – otwarte drzwi, genealog pełniący dyżur i kubek ciepłej kawy… Niby nic, a przyciąga. Może

 

[Continue reading "02.02.2010 - pierwszy "Genealogiczny wtorek""]


09.01.2010 - styczniowe spotkanie PTG - Wybory

W drugą sobotę stycznia (09.01.2010) odbyło się comiesięczne spotkanie PTG. Jednak tym razem było ono przeznaczone tylko i wyłącznie dla członków Towarzystwa, a to za sprawą listopadowej rezygnacji dotychczasowego Zarządu z dalszego pełnienia tej funkcji. Jak się okazało pod koniec grudnia swoją rezygnację złożył również skarbnik, tak więc i do tej funkcji należało wybrać nową osobę.

Na spotkanie przyjechało 32

 

[Continue reading "09.01.2010 - styczniowe spotkanie PTG - Wybory"]


12.12.2009 - grudniowe spotkanie PTG - Święta, święta...

Jak co roku grudniowe spotkanie miało typowo świąteczny charakter. Choinka, życzenia i tylko te dobre nowiny...

I znów życzyliśmy sobie zdrowia i dużo sił do dalszych poszukiwań, wciąż nowych przodków i potomków oraz odnalezienia tych zaginionych ksiąg i nieodczytanych dotąd metryk. Mamy nadzieję, ze najbliższe miesiące przyniosą nam spełnienie tych życzeń.

 

[Continue reading "12.12.2009 - grudniowe spotkanie PTG - Święta, święta..."]


14.11.2009 listopadowe spotkanie PTG

Spotkanie rozpoczęło się od ogłoszenia decyzji zarządu naszego towarzystwa o rezygnacji. Tak więc, na spotkaniu w dniu 9 stycznia 2010 roku będziemy wybierać nowy zarząd.

fot. Mariusz Momont

 

[Continue reading "14.11.2009 listopadowe spotkanie PTG"]


06.07.2009 - "Kościerzyna i okolice na starych pocztówkach" - promocja książki

06 lipca w czytelni Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie miała miejsce, wcześniej zapowiadana promocja książki naszej koleżanki - Izy Wysieckiej - "Kościerzyna i okolice na starych pocztówkach".

Gości powitała dyrektor Biblioteki Gabriela Bielecka-Hommell. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele władz miasta - Tomasz Derra (zastępca burmistrza Kościerzyny) i Stanisław

 

[Continue reading "06.07.2009 - "Kościerzyna i okolice na starych pocztówkach" - promocja książki"]


Ofiary wojny w parafii Czersk w latach 1944-1945

       Według wielu wskazówek genealogów oraz własnych doświadczeń, każdy z nas udaje się do najstarszych członków rodziny i ich znajomych w celu zasięgnięcia informacji o naszych przodkach. Czasami otrzymujemy od nich szereg informacji, które wymagają weryfikacji, pogłębienia, wyjaśnienia. Często są to śladowe sygnały, że jakiś fakt czy zdarzenie miało miejsce. Są to często takie informacje, które nie dają nam spokoju, zaprzątają głowę, przy każdej nadarzającej się okazji, usiłujemy znaleźć jakiś ślad, dzięki któremu je potwierdzimy lub zweryfikujemy. Chciałbym tutaj nawiązać do informacji pozyskanych od rodziny, że ktoś z jej członków zginął w czasie II wojny światowej i nic więcej nie wiemy, mało tego to nic więcej nie jesteśmy w stanie znaleźć. Okazuje się, że w tym przypadku, który poniżej pragnę przedstawić, nieocenionym źródłem informacji mogą być księgi metrykalne zgonów w tym parafii Czersk od 02.02.1945.r. /niestety wcześniejszych nie ma/, które niejednemu poszukiwaczowi mogą wiele wyjaśnić oraz uzupełnić historię rodziny. Dodać należy, że w Czersku znajduje się cmentarz ofiar wojennych o którym artykuł możemy przeczytać na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w/w miejscowości.  

       Czersk zajęły wojska niemieckie 3 września 1939 r. Od pierwszych dni okupacji ludność została poddana hitlerowskiemu terrorowi. Już 3 września na pastwisku przy drodze do Łęga został zamordowany przez żołnierzy Wehrmachtu 18-letni Bernard Łangowski. W dniu 14 września w Łęgu gestapowcy zastrzelili komendanta Posterunku Policji Państwowej Wawrzyńca Szostaka. Kilka dni później aresztowano w Czersku Antoniego Jopka i Jana Pliszkę. Ślad po nich zaginął. Jesienią 1939 r. wielu mieszkańców Czerska i okolic zostało zatrzymanych przez Selbschutz i po przewiezieniu do Chojnic rozstrzelanych w miejscowości Igły. Zginęło tam 48 osób z naszego terenu. W dniu 4 listopada 1939 r. w lesie pod Łukowem niedaleko Gutowca rozstrzelano 28 mieszkańców Czerska i Mokrego. W późniejszych latach ofiarami eksterminacji byli przede wszystkim rolnicy pomagający partyzantom, księża, nauczyciele, ludzie oskarżeni o pomoc i udział w ruchu oporu. Wielu z nich zostało zamordowanych i pochowanych potajemnie w okolicznych lasach. Po zakończeniu wojny ciała ich zostały ekshumowane i częściowo pochowane w założonym specjalnie w tym celu przy ul. Dworcowej Cmentarzu Honorowym. Znajduje się na nim 180 grobów. Wśród nich są liczne groby symboliczne, m.in. ofiar obozów koncentracyjnych i więzień. Dziewięć grobów nie posiada tablic. Przed cmentarzem znajduje się obelisk z napisem: "Ofiarom faszyzmu z lat okupacji 1939- 1945". Na środku cmentarza pod krzyżem 18 kwietnia 1997 r. ustawiono tablicę "Pamięci pomordowanych na Uralu w latach 1945 - 1956". W dniu 3 maja została ona poświęcona. Tablica ta upamiętnia śmierć ok. 150 mieszkańców Czerska i okolic wywiezionych w 1945 r. przez władze radzieckie do obozów pracy na Uralu i na terenie Łotwy.

 

 

[Continue reading "Ofiary wojny w parafii Czersk w latach 1944-1945"]


9.04.2009 - IV Konkurs genealogiczny

   Na początku bieżącego roku nasze Towarzystwo otrzymało  zaproszenie dołączenia do organizatorów kolejnej edycji konkursu genealogicznego „Moja Rodzina”, który już po raz czwarty był organizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku, Gimnazjum nr 1 w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku.

    Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów Gdańska i  odbywa sie w dwóch kategoriach "Drzewo genealogiczne" i "Korzenie".  Pierwsze posiedzenie Jury konkursu, do prac którego zostałem zaproszony, odbyło się 19 marca bieżącego roku.

    Uczniowie szkół gdańskich nadesłali 38 prac, które zostały rozłożone w pracowni multimedialnej Gimnazjum nr 1 (przy ulicy Wilka Krzyżanowskiego we Wrzeszczu). Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich organizacji i instytucji  patronujących  konkursowi, pod przewodnictwem pana Krzysztofa Kowalkowskiego z ZK-P, wnikliwie oglądała każdą z nadesłanych prac, oceniając zarówno jej poziom merytoryczny jak i wykonanie.

 

[Continue reading "9.04.2009 - IV Konkurs genealogiczny"]


11.03.2009 - Spotkanie z młodzieżą z zespołu Szkół Katolickich w Gdyni

Genealogią może zajmować się każdy – mogła się o tym przekonać młodzież z Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni. 11 marca w jednej z klas odbyło się spotkanie z genealogami zorganizowane przez panią mgr Hannę Sobolewską i naszego kolegę Staszka Pieniążka.

Kilkadziesiąt młodych osób z klas gimnazjalnych i pierwszych klas liceum postanowiło dowiedzieć się czegoś

 

[Continue reading "11.03.2009 - Spotkanie z młodzieżą z zespołu Szkół Katolickich w Gdyni"]


14.02.2009 - February PTG meeting

Despite not planning any special running topic for our next meeting there were a lot of guests, members and as a result the meeting was very zappy and multithreaded. 

 

 

As usual at the beginning our president Adam Kamiński presented matters connected with current work of the Association, website changes which will soon appear and developing of our database. He also mentioned about next genealogy picnic which is supposed to be organized in June during Corpus Christi weekend. 

  

Secondaly, Krzysztof Borowski told about his attendence at committee organizations meeting organized in 760 anniversary of Rudzienice estabilishing made by Association of Rudzienice area (Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej) which was hold on 7th February. With Krzysztof Dziembowski they represented our Association there.


Ancestors of our both friends are from this village. Krzysztof emphasized benefits for genealogy research as attendance at various local anniversary celebrations brings where you can get more infomration about history, people and sometimes about your family too. Krzysztof Dziembowski showed his family genealogy tree wich was wide at about 10 metres. He presented it also at Rudzienice anniversary where it brings huge interest and respect.


 

Our friend Joanna Jendrzejewska proudly presented her newly published book "Badania nad identyfikacją grobu Kopernika" ("Research at identifying Copernicus grave") which includes treatsises about our great astronomer. She and Anią Stachowska are the authors of published there historcial article about genealogy research for descedants of Copernicus sisters (topic discussed at PTG meetinf of November 2007 ).


Janusz Pawelczyk zapoznał zebranych ze swym pomysłem opracowania mapy podziału naszego regionu na okręgi pruskich urzędów stanu cywilnego, powstałych w latach 1872-75.

  

Danuta Thiel-Melereska, nasz członek,  opowiedziała o swych zainteresowaniach historią  fotografii i zadeklarowała wygłoszenie na jednym z kolejnych  spotkań wykładu, w którym omówi zagadnienia dotyczące określania czasu powstania fotografii tak na podstawie jej cech fizycznych, jak i analizy wyglądu sfotografowanych osób.  Temat wywołał duże zainteresowanie i będziemy trzymali koleżankę za słowo, oczekując na zrealizowanie obietnicy.

  

Końcowym etapem spotkania jak zawsze były ożywione dyskusje i wymiana informacji w mniejszych grupkach. Umawiano się między innymi na wyjazd do Warszawy na ogólnopolskie spotkanie genealogów związane z kolejną rocznicą Gen-Polu, które odbędzie się 7 marca w Muzeum Fundacji Porczyńskich.

  

Text: Wojciech Beszczyński
Photographies: Mariusz Momont

Translated by Grzegorz Brzoskowski 

 

[Continue reading "14.02.2009 - February PTG meeting"]


Kalendarz Gdański 2009 - artykuł o działalności PTG

W latach 80. ubiegłego wieku Towarzystwo Przyjaciół Gdańska rozpoczęło wydawanie Kalendarza Gdańskiego. Prócz typowych stron kalendarza znaleźć tam można było zawsze wiele ciekawych artykułów związanych z historią tego tysiącletniego miasta. Pod koniec zeszłego roku ofertę zaprezentowania się na łamach tego wydawnictwa otrzymało również Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne.

Nad przygotowaniami tekstu

 

[Continue reading "Kalendarz Gdański 2009 - artykuł o działalności PTG"]


10.01.2009 - styczniowe spotkanie PTG - genealogia genetyczna

Pierwsze po nowym roku spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego (10 stycznia 2009) rozpoczęło się podsumowaniem finansowym, które przedstawił nam skarbnik Krzysztof Dławichowski.

 

[Continue reading "10.01.2009 - styczniowe spotkanie PTG - genealogia genetyczna"]


15.11.2008 - listopadowe spotkanie PTG - o indeksacji trochę inaczej

Na kolejne zebranie przybyło tylu członków i gości naszego towarzystwa, że powoli trzeba będzie myśleć o znalezieniu większego lokalu , żebyśmy mogli się wszyscy swobodnie pomieścić.

Miłym akcentem na początku spotkania było wręczenie przez Leszka Ćwiklińskiego listów Dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie księdza prof. Anastazego Nadolnego,

 

[Continue reading "15.11.2008 - listopadowe spotkanie PTG - o indeksacji trochę inaczej"]


01-04.05 2008 - Genealogical Picnic in Szarlota

During the long May weekend the genealogists from the whole country met at The 2nd Genealogical Picnic. This event was organized by Polish and Pomeranian Genealogical Association. As in the previous year all people have a chance to admire the beauty of Kashubian area - this time we spend  a few days near Kościerzyna - in Szarlota.


(photographed by Mariusz Momont)

 

[Continue reading "01-04.05 2008 - Genealogical Picnic in Szarlota"]


Digitalizacja i indeksowanie ksiąg metrykalnych na Pomorzu

12 kwietnia 2008 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbyło się II seminarium Genealogiczne, podczas którego Wojciech Beszczyński opowiedział zebranym o akcji digitalizacji i indeksowania ksiąg metrykalnych podjętej przez Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne.

 

[Continue reading "Digitalizacja i indeksowanie ksiąg metrykalnych na Pomorzu"]


12.04.2008 - kwietniowe spotkanie PTG - II Seminarium Genealogiczne

Kwietniowe spotkanie naszego Towarzystwa miało dosyć nietypową formę – zebraliśmy się na II Seminarium Genealogicznym, które akurat 12.04.2008 odbywało się w Muzeum Miasta Gdyni. Zostało ono zorganizowane przez Instytut kaszubski oraz wspomniane już Muzeum.

 

[Continue reading "12.04.2008 - kwietniowe spotkanie PTG - II Seminarium Genealogiczne"]


The 5th National Canoeing of Genealogists - 2nd round

In response to huge interest and numerous inquires of people who was not able to take part in canoeing at Pilica river, we decided to organize once again canoeing at the river.

I have chosen the most wonderful part of Wda river from Czarna Woda to Tlenia.

 

[Continue reading "The 5th National Canoeing of Genealogists - 2nd round"]


13.06.2008 - Teenagers from Gdynia in Pelplin

13.06.2008 was hold long-planned trip of Koło Kulturoznawcze from Gimnazjum no 8 from Gdynia to Pelplin. 12 students with their teacher  Alicja Urbaniak visited Cathedral, Archive and Museum as a part of school club. They were accompanied by Paweł Kwapiszewski from PTG.

We visited Cathedral and Diocese Museum where cleric from local seminar showed us around, in Museum we saw Gutenerg 's Bible and other  exibits. The main aim of our trip was visiting Archive  (with Leszek Ćwiklińskii intercession) the Rev. Nadolny told us the story about Diocese and showed to our teenagers antique books.

 

 

[Continue reading "13.06.2008 - Teenagers from Gdynia in Pelplin"]


As a every year at Wda river

It is just after canoeing.

From Wednesday to Czarna Woda, where is ruling Staszek, there were coming participants of this event.

Our base was the plot of Staszek where all was happening and was equipped with all facilities Two days of canoeing. Four days of staying. In a whole equipped with food (sausage, ribs and pork neck). Full board diners: Old Polish bigos , paella with shrimps, bivalves and olives, grilled trout and leaving grill with bananas in chocolate with cherry liqueur. There were also a beer (I do not want to make a commercial but I have to tell that it was a good beer) and chokeberry liqueur made from fruits collected in a previous year in Czarna Woda.

 

[Continue reading "As a every year at Wda river"]


The 5th National Canoeing of Genealogists - Pilica 2008

Given the sympathy to Genpol and its time we came up with idea of summer meetings on the water. Five years ago there was organized The 1st National Canoeing of genealogists, summer canoeing was continued for the next years. Participation in them took people from Genpol, Members of Genealogical Associations and other sympathizers of our hobby. We were sailing on the Wda, Rospuda, Brda and Czarna Hańcza.

In recent time there is more and more meetings of genealogists but these in the bosom of nature are always unique. It is worth mentioning here about Genealogical Picnic in Borsk from the previous year.
In this year next Picnic will be taken place near Kościerzyna and on the days 22-25 of May Staszek Pieniążek will be organising meeting in Bory Tucholskie. After it we can meet at kayaks at Pilca river this time.

We warmly invite all people for annual National Canoeing of Genealogists 2-6 July 2008.

 

[Continue reading "The 5th National Canoeing of Genealogists - Pilica 2008"]


New Gramps 3.0

There was just appeared absolutely new, re-bouild version of freeware program GRAMPS 3.0.
GRAMPS has a lot of advantage:

- a lot of options,

- is free,

 

[Continue reading "New Gramps 3.0"]


08.03.2008 - The PTG March meeting - Family Chronicle

On 8th March we met once again the seat of  the Sopot for Environment Association at our monthly meeting. „We would like to start from the point which was not planned in our official schedule of this meeting but it is strongly connected when looking at the current date ...” started the President and then our treasurer Krzysztof Dławichowski gave the tulip to the every women. We are thankful for remembrance.

 

[Continue reading "08.03.2008 - The PTG March meeting - Family Chronicle"]


01.03.2008 - V urodziny GenPolu

1 marca 2008 roku skoro świt, a może był to ciemny poranek, wyruszyliśmy do Warszawy na V urodziny GenPolu. Dzięki przezorności Mariusza i uprzejmości jego brata, który użyczył nam samochodu, mogliśmy jechać ekipą liczącą 8 osób. Kierowcą mianowaliśmy Krzysztofa i mimo początkowych (i późniejszych) kłopotów ze skrzynią biegów, samochód ruszył szybko do przodu. W trakcie podróży kilka razy okazywało się, że najlepiej „wchodzi” wsteczny bieg (o czym pod wieczór przekonał się jeden z warszawskich kierowców, który, gdy zaczęło nas cofać na jednym ze skrzyżowań, histerycznie na nas trąbił).

 

[Continue reading "01.03.2008 - V urodziny GenPolu"]


Tegoroczne spotkania kajakowe

W 2004 roku Stanisław Pieniążek i Krzysztof Borowski zorganizowali pierwszy spływ - I Ogólnopolski Spływ Genealogów. Od tego czasu spotkania na łonie natury organizowane przez pomorskich genealogów stały się już coroczną tradycją. W tym roku chcemy po raz kolejny zaproponować Wam dwie takie imprezy:

 

„JAK CO ROKU NA WDZIE”
22-25 maja

 

[Continue reading "Tegoroczne spotkania kajakowe"]


09.02.2008 - lutowe spotkanie PTG - Archiwum Wehrmachtu

Druga sobota miesiąca to chyba najlepszy dzień na spotkania PTG – prawie co miesiąc towarzyszy nam dobra pogoda, która zachęca do wyjścia z domu i udania się do Sopotu. Tym razem typowo wiosenna pogoda w środku zimy przyciągnęła do naszej siedziby ponad 30 osób. A może to wcale nie kwestia pogody... może po prostu w Trójmieście jest już tylu zapalonych genealogów, którzy chcą co miesiąc wymieniać się swoja wiedzą...

Zarządowi PTG udało się zrealizować plan i na spotkaniu

 

[Continue reading "09.02.2008 - lutowe spotkanie PTG - Archiwum Wehrmachtu"]


22.01.2008 - PTG na wystawie w Ugliczu

Od pewnego już czasu utrzymuję przyjacielskie kontakty (wirtualne) z członkami rosyjskiego towarzystwa genealogicznego Związek Odrodzenia Tradycji Rodowych – ???? ??????????? ??????????? ????????. Towarzystwo ma charakter ogólnokrajowy, a z jego działalnością można zapoznać się na ich stronie internetowej:

 

[Continue reading "22.01.2008 - PTG na wystawie w Ugliczu"]


21.01.2008 - Nawiązanie współpracy z TPG

W dniu 21 stycznia wraz z Wojtkiem Beszczyńskim spotkaliśmy się z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. Spotkanie miało miejsce w siedzibie TPG. Tematem rozmów było nawiązanie współpracy pomiędzy naszymi organizacjami oraz omówienie jej kierunków. Rozmawialiśmy również na temat uzyskania dostępu naszego Towarzystwa do archiwum Wehrmachtu oraz kartotek Polonii Gdańskiej. Mamy nadzieję, że będzie to bardzo owocna współpraca. Wszystkie szczegóły techniczne zostaną określone na następnym spotkaniu.

 

[Continue reading "21.01.2008 - Nawiązanie współpracy z TPG"]


20.01.2008 - Przekazanie indeksów parafii w Nowem

Jedną z pierwszych akcji podjętych przez Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne było fotografowanie i indeksowanie ksiąg parafialnych znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Pelplinie – wszystko po to, by te dokumenty służyły jak najdłużej kolejnym pokoleniom. Wkrótce postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność i zająć się też księgami znajdującymi się w parafiach. Niezwykle owocna współpraca z proboszczami poszczególnych parafii pozwoli zachować księgi dłużej w dobrym stanie.

Dobrym przykładem naszej współpracy z proboszczami jest parafia Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem nad Wisłą. W sierpniu 2007 roku nasza koleżanka Irena Kucz przekazała proboszczowi tej parafii indeksy ślubów z lat 1795-1907. 20 stycznia 2008 po raz kolejny odwiedziła księdza prałata J. Talkowskiego by ofiarować mu indeksy chrztów z lat 1774–1784 i 1874–1907.

Indeks składa się z części chronologicznej i dwóch dodatkowych tomów, w których posegregowano alfabetycznie nazwiska ojców i matek ochrzczonych dzieci. Ten sposób opracowania całości pozwoli na łatwe i wygodne odnajdywanie interesujących nas nazwisk. W poszukiwaniach pomoże również zapoznanie się ze wstępem do indeksów, w którym podano różnice w pisowni nazwisk występujące w rożnych okresach historycznych. Podano też polskie odpowiedniki kilkuset nazw miejscowych, które w księgach zapisano w wersji niemieckiej, pruskiej.

 

[Continue reading "20.01.2008 - Przekazanie indeksów parafii w Nowem"]


12.01.2008 - styczniowe spotkanie PTG - Baza Miejscowości Kresowych

Nowy rok... zmiany, nowe plany i wyzwania... I tak też było na styczniowym spotkaniu PTG – nowe twarze, liczne pomysły, które będziemy próbowali zrealizować w kolejnych miesiącach i trochę niespodzianek...

Po raz kolejny spotkaliśmy się w siedzibie Stowarzyszenia Sopot dla Środowiska. Trudno powiedzieć co – czy ładna pogoda, czy zapowiedź ciekawego wystąpienia Ewy Kamińskiej, a może po prostu jedno i drugie – przyciągnęło tak wiele osób. Fakt faktem, że zebraliśmy się liczną,

 

[Continue reading "12.01.2008 - styczniowe spotkanie PTG - Baza Miejscowości Kresowych"]


15.12.2007 - grudniowe spotkanie PTG - spotkanie opłatkowe

Nasze Towarzystwo powoli staje się jedną wielką rodziną - kolejne osoby odnajdują wspólne korzenie, a teraz, po raz pierwszy, zebraliśmy się razem na spotkaniu opłatkowym. Z tego miejsca pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować Irenie Sukiennik, która wszystko przygotowała – Irenko, spisałaś się na medal!

 

[Continue reading "15.12.2007 - grudniowe spotkanie PTG - spotkanie opłatkowe"]


Chrońmy naszą historię

Wszyscy znamy gdańską starówkę, niejedno z nas chodziło za Mamą z siatkami czy samemu robiło zakupy na tamtejszej hali targowej. Jednak nikt z nas nie był świadomy, że drepcząc między "budami z dobrociami: cytrusy, owoce, słodycze, artykułu kolonialne" chodzi po bardzo CENNYM ZABYTKU, który został odkryty całkiem niedawno.

Najpierw był remont Młyna, podczas którego odkryto zabytki i wyeksponowano je. Później remont Hali targowej, gdzie zrobiono to samo. Idąc po zakupy chodzimy

 

[Continue reading "Chrońmy naszą historię"]


10.11.2007 - listopadowe spotkanie PTG - wybory Zarządu

Listopadowe spotkanie członków PTG odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Sopot dla Środowiska. Jest to nowe miejsce naszych spotkań, gdzie wszystko wskazuje na to, zagościmy dłużej.

Spotkanie rozpoczął Prezes Adam Kamiński od serdecznego przywitania przybyłych koleżanek i kolegów.

W trakcie tego spotkania odbyć się miały wybory jednak przed tym nastąpiło wystąpienie naszej koleżanki Ani, która jako jedyna z członków PTG uczestniczyła w rocznicowym spotkaniu Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”. Ania opowiedziała nam jak przebiegało spotkanie. Koleżankom i Kolegom z WTG „Gniazdo” gratulujmy i przyznajemy, że wysoko umieścili poprzeczkę dla kolejnych Towarzystw, które będą organizować podobne spotkania J Życzymy również dalszej owocnej pracy.

 

[Continue reading "10.11.2007 - listopadowe spotkanie PTG - wybory Zarządu"]


28.09.2007 - Wykład o genealogii w SP w Górznej

28 września w Szkole Podstawowej w Górznej odbyło się VII Forum Ekologiczne pod hasłem "Człowiek w przyrodzie". Jedna z nauczycielek, Maria Jaszczyk, napisała: "Były już Głosy przyrody, Barwy..., Zapachy..., Cisza w przyrodzie, Przyroda nie zna granic, Wartości w przyrodzie. Teraz przyszedł czas na Człowieka w przyrodzie.". Wszystko to, by prowadzone w niekonwencjonalny sposób zajęcia, zainteresowały dzieci i zachęciły je do poznawania tajemnic otaczającego je świata.

 

[Continue reading "28.09.2007 - Wykład o genealogii w SP w Górznej"]


16.09.2007 - Prezent dla PTG z Lubeki

W dniu 16 września tego roku w Częstocinie w gminie Przywidz spotkałem się panem Gerhardem Huß. Pan Huß jest aktywnym działaczem Verein für Familienforschung e. V. Lübeck (Towarzystwo Genealogiczne w Lubece). Było to drugie moje spotkanie z panem Huß. Poznaliśmy się w lutym w Malente w trakcie konferencji "Familiengeschichte – Ortsgeschichte - Regionalgeschichte" (Historia rodziny - historia miejscowości - historia regionalna). Tym razem oprócz odwiedzenia swoich krewnych mieszkających w Polsce pan Huß przywiózł prezent dla PTG. Cały karton literatury genealogicznej w większości dotyczącej naszego regionu, oczywiście po niemiecku. Wkrótce spis pojawi się w naszej Bibliotece Zasobów Genealogicznych.

 

[Continue reading "16.09.2007 - Prezent dla PTG z Lubeki"]


08.09.2007 - wrześniowe spotkanie PTG - księgi gruntowe

Z powodu remontu trwającego w „naszej” kawiarence, pierwsze powakacyjne spotkanie PTG odbyło się w salkach parafii pw. NMP Wniebowziętej w Sopocie.

Spora, jasna sala znów wywołała temat zmiany miejsca comiesięcznych spotkań. Wciąż wzrastająca liczba osób, które pojawiają się w każdą drugą sobotę miesiąca, sprawia, że w kawiarence robi się już ciasno. Jest kilka pomysłów na nowe miejsce spotkań – zobaczymy, co uda się zorganizować.

 

[Continue reading "08.09.2007 - wrześniowe spotkanie PTG - księgi gruntowe"]


Indeksy parafii w Nowem

Nasza koleżanka Irena Kucz przekazała Proboszczowi parafii Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem wydrukowane i ładnie oprawione indeksy ślubów tej parafii z lat 1795-1956. Indeksy te zostały przygotowane we współpracy z Leszkiem Ćwiklińskim. Pomagała też rodzina Ireny - mąż Zbyszek i wnuczka Dominika.

Ksiądz Proboszcz docenił ogrom włożonej w to pracy i przekazał Irenie podziękowania oraz okolicznościowy album.

 

[Continue reading "Indeksy parafii w Nowem"]


07-10.06.2007 - Piknik Genealogiczny w Borsku

Prawie dwa lata temu, 15 czerwca 2005 roku, Stanisław Pieniążek zaproponował utworzenie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Niecałe dwa tygodnie później w Wydziale Spraw Obywatelskich zostały złożone wszystkie dokumenty, a na początku lipca Towarzystwo zostało wpisane do ewidencji. Z tej okazji od kilku miesięcy planowaliśmy urodzinowy Piknik Genealogiczny.

W Boże Ciało, 7 czerwca, od samego rana zaczęliśmy się zjeżdżać do Borska, który wybraliśmy na miejsce naszego spotkania.

Borsk leży na jeziorem Wdzydze (często nazywanym Kaszubskim Morzem). Jest niedużą wsią usytuowaną nad Wdą (warto wspomnieć, że właśnie tu zaczynał się przed trzema laty I Ogólnopolski Spływ Genealogów). W pobliżu znajduje się nieczynne już lotnisko, z którego obecnie startują paralotniarze – niejednokrotnie mieliśmy okazję obserwować, jak szybują nad nami. Warto wspomnieć, że w należących do Borska Malarach urodził się najwybitniejszy polski marynista – Marian Mokwa.

 

[Continue reading "07-10.06.2007 - Piknik Genealogiczny w Borsku"]


12.05.2007 - majowe spotkanie PTG - wizyta w Pelplinie

12 maja odbyło się wyjazdowe spotkanie w Pelplinie połączone z uroczystym otwarciem pracowni komputerowej w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie, w której tworzeniu PTG ma swój udział.

Ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny wspominał o digitalizacji zasobów archiwum, czym zajmuje się między innymi nasz kolega Leszek Ćwikliński. Dowiedzieliśmy się, że digitalizowane są nie tylko księgi metrykalne, ale też wizytacje biskupie i nekrologi. Robi się to po to, aby te cenne materiały nie ulegały zniszczeniu poprzez ciągłe ich kartkowanie. Ks. Nadolny zakończył swoją przemowę mądrym stwierdzeniem, że znajomość swoich przodków - antenatów - poszerza horyzonty.

Jako drugi przemawiał nasz prezes Adam Kamiński. Podziękował on ks. Anastazemu Nadolnemu za miłą atmosferę i możliwość fotografowania ksiąg metrykalnych.

 

[Continue reading "12.05.2007 - majowe spotkanie PTG - wizyta w Pelplinie"]


01-05.05.2007 - Wyjazd na spotkanie Lubelskiego TG

Jakiś czas temu Monika Zawisza z Mariuszem Momontem wpadli na pomysł wyjazdu do Lublina, aby odwiedzić rodzinne strony i wziąć udział w spotkaniu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Jako, że pod Lublinem urodziła się moja babcia, a w Kurowie pod Puławami pradziadek, postanowiłem dołączyć się do wycieczki. Przeznaczyliśmy na ten cel długi weekend majowy.


 

[Continue reading "01-05.05.2007 - Wyjazd na spotkanie Lubelskiego TG"]


List otwarty do Staszka

Zaskoczyła nas wszystkich, decyzja naszego Przyjaciela i Kolegi, Stasia Pieniążka, o rezygnacji z działalności w Pomorskim Towarzystwie Genealogicznym.

Staszku!

Dziękujemy Tobie za dotychczasową pracę. Jesteśmy dumni ze współpracy z Tobą - autorytetem w dziedzinie genealogii w Polsce. Twój udział w funkcjonowaniu genealogicznych portali, czy też list dyskusyjnych GenPolu, PolGenu, pl.soc.gen jest wielkim wkładem rozwój genealogii w Polsce. Staszku, dziękujemy za pracę, jaką włożyłeś w powstanie i rozwój Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Od samego początku, jako pomysłodawca i jeden z założycieli, a następnie jego Prezes, istotnie przyczyniłeś się do popularyzacji i rozwoju ruchu genealogicznego w naszym regionie. Jesteś inicjatorem wielu projektów i przedsięwzięć w dziedzinie genealogii, m.in. twórcą Katalogu Zasobów Metrykalnych. Twoja wiedza i profesjonalizm są przykładem dla wielu badaczy historii rodziny i naszego regionu.

 

[Continue reading "List otwarty do Staszka"]


14.04.2007 - kwietniowe spotkanie PTG - mamy prawie dwa lata

Gdy prawie dwa lata temu pojawił się pomysł utworzenia Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego chyba nikt z nas nie przypuszczał, że będzie się ono cieszyło tak wielką popularnością. Z garści zapaleńców powstała już silna grupa licząca ponad sześćdziesiąt osób. Choć nie udało nam się jeszcze spotkać w pełnym składzie, to jednak każde kolejne spotkanie utwierdza nas w przekonaniu, że nigdy nie będzie tak, że nikt się nie pojawi. Udowodniliśmy to po raz kolejny spotykając się na w drugą sobotę kwietnia w Sopocie, na comiesięcznym spotkaniu. W naszej kawiarence powoli robi się ciasno, bo grono pomorskich genealogów wciąż się powiększa – znów mieliśmy przyjemność gościć osoby, które

 

[Continue reading "14.04.2007 - kwietniowe spotkanie PTG - mamy prawie dwa lata"]


10.03.2007 - marcowe spotkanie PTG - wciąż się rozwijamy

„W marcu jak w garncu” jak mówi przysłowie i rzeczywiście świetnie ono pasuje do ostatnich dni. A jednak w sobotę, 10 marca, pogodę mieliśmy przepiękną i bez problemu mogliśmy się spotkać w licznym, genealogicznym gronie.

Po ustawieniu stołów i przygotowaniu kawy i herbaty, zasiedliśmy w „naszej” kawiarence „Niebo do wynajęcia”. Pierwsze chwile poświęciliśmy kwestii terminu następnego spotkania. Ze względu na wypadające na

 

[Continue reading "10.03.2007 - marcowe spotkanie PTG - wciąż się rozwijamy"]


03.03.2007 - Czwarte urodziny GenPolu

3 marca część z nas uczestniczyła w niezwykłym wydarzeniu - czwartych urodzinach GenPolu. Czym jest GenPol? To jeden z najlepszych serwisów genealogicznych, skupiający tysiące osób zainteresowanych poszukiwaniami swoich korzeni. Wielu z nas, właśnie tam, stawiało pierwsze internetowe kroki w genealogii.

Dwóch przedstawicieli naszego Towarzystwa – Krzysztof Borowski i Paweł Kwapiszewski – byli na miejscu już koło 10.00. Ostatnie chwile przed rozpoczęciem oficjalnego spotkania, wraz z innymi gośćmi, którzy pojawili się wcześniej na miejscu, pomagali Gospodarzowi w przygotowaniach. W samo południe w salach Muzeum Kolekcji im Jana Pawła II zebrało się około 70 osób.

Jak na urodziny przystało wszystko rozpoczęło odśpiewanie „Sto lat” i zdmuchnięcie urodzinowych świeczek, a właściwie jednej w kształcie „4”. Jubilat dostał kartkę z życzeniami, na której podpisali się wszyscy goście. Tomek Nitsch opowiedział o GenPolu i związanych z nim planach na przyszłość, podał kilka danych statystycznych dotyczących użytkowników serwisu obecnych na uroczystości. Twórca GenPolu został członkiem honorowym Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Jednocześnie Jacek Młochowski, prezes Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, otrzymał tytuł Genealoga Roku.

 

[Continue reading "03.03.2007 - Czwarte urodziny GenPolu"]


28.02.2007 - Wykład o genealogii w Gimnazjum nr 33 w Gdańsku

W gdańskim Gimnazjum nr 33 organizowane są spotkania tematyczne, na które zapraszani są różni goście. Tym razem panie Jolanta Zawada i Barbara Czubacka oraz nasza koleżanka Monika Zawisza wpadły na pomysł, że warto przybliżyć uczniom temat poszukiwania własnych korzeni.

I tak 28 lutego odbył się krótki wykład na poświęcony genealogii. Poprowadziła go jedna z naszych koleżanek - Ania Krzyżankowska.

 

[Continue reading "28.02.2007 - Wykład o genealogii w Gimnazjum nr 33 w Gdańsku"]


10.02.2007 - lutowe spotkanie PTG - wizyta p. Kowalkowskiego

Podczas lutowego spotkania PTG mieliśmy zaszczyt gościć w naszym gronie Mieczysława Lewandowskiego ze Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego. Część z nas miała okazję poznać Mietka podczas I Ogólnopolskiego Spływu Genealogów organizowanego na Wdzie w 2004 roku. Przy okazji tego spotkania pojawił się temat wysunięty przez Wojtka Beszczyńskiego, a dotyczący pomocy członków ŚTG w poszukiwaniu cmentarzy rosyjskich, które mogą znajdować się na południu Polski.

Kolejnym gościem był pan Krzysztof Kowalkowski, sekretarz OG ZKP, autor wielu książek o tematyce kociewskiej i organizator konkursu genealogicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych miasta Gdańska „Moja Pomorska Rodzina”.

 

[Continue reading "10.02.2007 - lutowe spotkanie PTG - wizyta p. Kowalkowskiego"]


09-11.02.2007 - Konferencja genealogiczna w Malente

W dniach 9 do 11 lutego 2007 roku w małym miasteczku Bad Malente, niedaleko Lubeki, odbyła się coroczna konferencja "Familiengeschichte – Ortsgeschichte - Regionalgeschichte" (Historia rodziny - historia miejscowości - historia regionalna). Konferencja ta jest przygotowywana przez Academia Baltica z Lubeki we współpracy z Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen (Towarzystwo Genealogiczne Prus Wschodnich i Zachodnich).

W tym roku po raz pierwszy zaproszono dwóch gości z zagranicy: panią doc. dr

 

[Continue reading "09-11.02.2007 - Konferencja genealogiczna w Malente"]


13.01.2007 - styczniowe spotkanie PTG - podsumowanie działalności PTG

13 stycznia odbyło się pierwsze w Nowym Roku, spotkanie Członków PTG. Było ono swoistym podsumowaniem dotychczasowej działalności Towarzystwa.

Nasz Skarbnik, Krzysztof Dławichowski przedstawił raport finansowy PTG za rok 2006. Zdano również relację z przekazania komputerów dla Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie.

Na spotkaniu dyskutowaliśmy również nad nowymi formami działalności. Padło wiele ciekawych propozycji, między innymi propozycja organizowania „Wieczorów Genealogicznych”, a także prezentowanie naszych własnych dokonań genealogicznych w formie cyklicznych wystaw.

 

[Continue reading "13.01.2007 - styczniowe spotkanie PTG - podsumowanie działalności PTG"]


05.01.2007 - Prezent PTG dla Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie

W dniu 5 Stycznia 2007 zainstalowaliśmy w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie trzy komputery. Dzięki tym komputerom uda się lepiej chronić archiwalne ksiągi parafialne. Genealodzy wykonujący kwerendy w archiwum będa mogli oglądać zdjęcia ksiąg przy pomocy tych komputerów zamiast przeglądać oryginały.

Komputery zostały sfinansowane ze składek członków Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Oficjalne (uroczyste ;-) przekazanie zorganizujemy w późniejszym terminie.

 

 

[Continue reading "05.01.2007 - Prezent PTG dla Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie"]


02.12.2006 - grudniowe spotkanie PTG - Sekrety rodzinne

W pierwszą sobotę grudnia odbyło się ostanie w 2006 roku oficjalne spotkanie członków naszego Towarzystwa. Już po raz trzeci odbyło się ono w kawiarence parafialnej "Niebo
do wynajęcia". Pragnąc wesprzeć jej działalność zakupiliśmy 10 składanych krzeseł i zadbaliśmy o dwa komplety serwetek na stoliki.

Już czas oczekiwania na Prezesa, upłynął nam na rozmowach genealogicznych. Początek przeznaczyliśmy, jak zawsze, na sprawy organizacyjne.

Następnie krótka rozmowa o konferencji p.t. "Historia rodzinna - historia lokalna - historia regionalna w Prusach Wschodnich i Zachodnich", która odbędzie się w lutym 2007 w Lubece, a na którą zostaliśmy zaproszeni. W ciągu tych kilku dni będzie nas reprezentował nasz Prezes, Adam Kamiński. W swoim wystąpieniu przybliży obecnym na spotkaniu działalność naszego Towarzystwa.

 

[Continue reading "02.12.2006 - grudniowe spotkanie PTG - Sekrety rodzinne"]


11.11.2006 - listopadowe spotkanie PTG - historia Kopernika

Tym razem nie w pierwszą a w drugą sobotę miesiąca odbyło się comiesięczne spotkanie członków PTG.

Dzięki uprzejmości Proboszcza parafii p.w. św. Michała w Sopocie, księdza Zbigniewa Zielińskiego, po raz drugi mogliśmy się spotkać w Kawiarence Parafialnej "Niebo do wynajęcia".W ramach podziękowań i z nadzieją na dalszą owocną współpracę postanowiliśmy wspomóc Kawiarenkę dokonując zakupu składanych krzesełek. Fundusz na ten cel również będzie pochodził z naszych składek. Koordynowaniem zakupu podjął się Krzysztof Borowski i Zbigniew Michalak.

Jako pierwsze omawiane były sprawy organizacyjne. Tym razem do omówienia mieliśmy sprawy budżetowe.

 

[Continue reading "11.11.2006 - listopadowe spotkanie PTG - historia Kopernika"]


07.10.2006 - październikowe spotkanie PTG - jak fotografować księgi

Tradycyjnie w pierwszą sobotę miesiąca odbyło się spotkanie PTG. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w nowym miejscu w Sopocie, w kawiarence parafialnej "Niebo do wynajęcia", gdzie odbywać się będą nasze kolejne spotkania.

W oczekiwaniu na "gwóźdź programu", czyli dotarcie na spotkanie naszego kolegi Leszka Ćwiklińskiego, który miał wygłosić wykład na temat fotografowania ksiąg metrykalnych, omówiliśmy sprawy organizacyjne. Po omówieniu palących spraw organizacyjnych do prezentacji przystąpił Leszek.

Wykład był niezwykle pouczający. Dowiedzieliśmy się wielu technicznych szczegółów, na które powinniśmy zwrócić uwagę fotografując księgi metrykalne. Następnie każdy miał okazję samemu spróbowac swoich sił, fotografując księgę przyniesioną na tą okazję przez Staszka Pieniążka, a przede wszystkim uzyskać fachową poradę i pomoc, którą przez cały czas służył nam Leszek Ćwikliński.

 

[Continue reading "07.10.2006 - październikowe spotkanie PTG - jak fotografować księgi"]


02.09.2006 - wrześniowe spotkanie PTG - indeksacja cmentarzy

2 września miało miejsce pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Na spotkanie przybyło 22 członków i sympatyków PTG. Krótko omówiliśmy wydarzenia wakacyjne związane z naszą działalnością, czyli III Ogólnopolski Spływ Genealogów w dwóch odsłonach na Wdzie i Brdzie, Kiermasz Organizacji Pozarządowych w Gdyni oraz zjazd Rodziny Ćwiklińskich.

Kolejnym punktem spotkania były sprawy organizacyjne. Między innymi, miło nam poinformować, że pełną parą ruszył

 

[Continue reading "02.09.2006 - wrześniowe spotkanie PTG - indeksacja cmentarzy"]


05-09.07.2006 - III Ogólnopolski Spływ Genealogów - Brda 2006

 

Odsłona II BRDA lipiec 2006

 

Mając na uwadze powodzenie dotychczas organizowanych spływów przez pasjonatów genealogii, członkowie PTG postanowili kontynuować ich organizację aby stały się tradycją niezobowiązujących spotkań w różnych regionach kraju, abyśmy mogli poznawać ich obyczaje, kulturę i tradycje tam kultywowane.

 

[Continue reading "05-09.07.2006 - III Ogólnopolski Spływ Genealogów - Brda 2006"]


24.06.2006 - Kiermasz Organizacji Pozarządowych w Gdyni

W dniu 14.06.2006 Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne uczestniczyło w Kiermaszu Organizacji Pozarządowych odbywającym się Gdyni na Placu Kaszubskim. Nasze stoisko cieszyło się dużym powodzeniem. W trakcie kiermaszu rozdawaliśmy ulotki informujące o naszym Towarzystwie i zachęciliśmy dużą ilość przechodniów do zainteresowania się genealogią własnych rodzin. W trakcie kiermaszu jedna osoba złożyła deklarację członkowską.

Innym z efektów dzisiejszego kiermaszu był prawdopodobnie szczyt oglądalności naszej strony internetowej, na której przed godziną dziewiątą wieczorem było ponad 1100 gości.

 

[Continue reading "24.06.2006 - Kiermasz Organizacji Pozarządowych w Gdyni"]


14-18.06.2006 - III Ogólnopolski Spływ Genealogów - Wda 2006

Odsłona I WDA, czerwiec 2006

Tegoroczny III Ogólnopolski Spływ Genealogów odbywa się w dwóch odsłonach.
Dzięki temu w spotkaniu genealogów z naturą na pięknych pomorskich rzekach mogą uczestniczyć wszyscy, którym jeden czy drugi termin nie pasował.
W ostatnią niedzielę (18.VI) zakończyła się I odsłona spływu trwająca w dniach 14-18.VI
Rzeka Wda, znana już niektórym z I Spływu Genealogów, cicha, spokojna płynąca w większości przez Bory Tucholskie.

W środę (14.VI) tablica przy ulicy Polnej w Czarnej Wodzie wskazywała przybywającym miejsce spotkania.

 

[Continue reading "14-18.06.2006 - III Ogólnopolski Spływ Genealogów - Wda 2006"]


03.06.2006 - czerwcowe spotkanie PTG - indeksowanie ksiąg parafialnych

3 czerwca 2006 roku odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków PTG. Na spotkanie przybyło 17 członków.

Pierwszym tematem spotkania był terminarz na okres wakacyjny. Głównymi zdarzeniami w tym okresie są dwa ogólnopolopolskie spływy genealogiczne. Pierwszy czerwcowy (15-18.06) organizowany przez Stanisława Pieniążka i drugi lipcowy (5-9.07) organizowany przez Krzysztofa Borowskiego. Podjęliśmy też decyzję, że przez najbliższe dwa miesiące nie będą się odbywały

 

[Continue reading "03.06.2006 - czerwcowe spotkanie PTG - indeksowanie ksiąg parafialnych"]


18.05.2006 - Spotkanie z Marianną Stanke, genealogiem z Bonn

W najblizszy czwartek 7 grudnia 2006 o godzinie 1730 w restauracji hotelu "Zatoka" w Sopocie przy ul. E. Plater 1/9/11 odbędzie się spotkanie ze znanym genealogiem Niemiec, Gdańszczanką z pochodzenia panią Marianną Stanke.

Pani Marianna Stanke jest znawczynią pomorskiej genealogii i autorką między innymi książek: "Collegium Marianum w Pelplinie 1858-1920" oraz "Katholische Kirchenbücher in Ost-und Westpreußen".

 

 

[Continue reading "18.05.2006 - Spotkanie z Marianną Stanke, genealogiem z Bonn"]


04.03.2006 - March meeting of PTG - the visit of Mr. Ornatowski

On Sunday 4 March 2006 in Zespół Szkół Licealnych in Gdynia Witominie there took pace next meeting of Pomeranian Genealogical Association. 

There was 23 people and among them our guest Mr. Artur Ornatowski from Warsaw.

This meeting was devoted to the discussion of Polish Genealogical Association estabilishing project whose the author is Mr. Ornatowski. W ponad godzinnym wystąpieniu, pan Artur przybliżył nam swój

 

[Continue reading "04.03.2006 - March meeting of PTG - the visit of Mr. Ornatowski"]


04.02.2006 - February meeting of PTG - the presentation: Ossowscy and Walder

On 4th February 2006 there was next meeting of Pomeranian Genealogical Association we meet in canteen of Zespół Szkół Ogólnokształcących im. gen. Mariusza Zaruskiego in Gdynia-Witomino. It will be a place of our next meetings. There were 22 people and among them our friend from Germany Irena Manzius.

The first point of our meeting was discussion of our members id form - it will be refined by Paweł Kwapiszewski.

We were talking about the possibility of estabilishing Polish Genealogical Association in a way as presented at http://www.genealogia.com.pl/. All opinions and suggestions were collected by Adam Kamiński and sent to organizers.

But from a few meetings the most important things are the presentations made by our members. This time there was a presentation of our friend Wisława Walder. In very interesting way she told about her genealogy research. She mentioned a lot of tibids connected with her research. People who are interested to know more about Wiesława's achievements are invited to http://www.wawalder.net/.

 

[Continue reading "04.02.2006 - February meeting of PTG - the presentation: Ossowscy and Walder"]


07.01.2006 - January meeting of PTG - the presentation: Kledzik

We met again in Witomino. There was 18 members and 5 interesants of genealogy from which the part joined our association. Nowadays, we have 35 members in our association.

The first point of our meeting was the presentation of Wiesiek Kledzik about his genealogy research. His roots come from Dziembowo and other places near Piła. The photos, maps and prints of his genealogy tree allowed him to present his family story in an interesting way - the story of the family who lived one time in Prussia and the second time in Poland but they wanted to preserve their Polish roots. As in many families there were also forced to serve in a foreign army. Wiesiu thinks that all people who have this surname (about 400) are related to him. After presentation there started a bustling disscusion.

The next point of our meeting was making the decission about the form, size and type of our members ID.

 

[Continue reading "07.01.2006 - January meeting of PTG - the presentation: Kledzik"]


03.12.2005 - December meeting of PTG - we are organizing ourself

On 3rd December in "The Mestwin Club" in Gdansk there was placed the second meeting of PTG. They have attended 14 members of PTG and 3 people who decided to fill the declaration of joining our association.

Our president Stanisław Pieniążek presented the results of the survey "What is your view at PTG and your place in Association" which had been hp;d among the members of association.

Despite the fact that PTG is a young organization, our treasurer Krzysztof Dławichowski made a financial report. 

 

[Continue reading "03.12.2005 - December meeting of PTG - we are organizing ourself"]


16.09.2005 - The first meeting of PTG

On the day of 16th September 2005  in Local Culture Club located on ul. Narcyzowej 1/2 in Gdynia was hold I meeting of Pomeranian Genealogical Association.

During the meeting there has been decided about the entrance and the membership fee. There were chosen also the president and the treasurer of  PTG.


For the president of PTG was chosen Stanisław Pieniążek and for trasurer Krzysztof Dławichowski.

 

[Continue reading "16.09.2005 - The first meeting of PTG"]


07.09.2005 - The meeting with Mariana Stanke, genealogist from Bonn

On 7th September there took place the meeting with Ms. Marianna Stanke, genealogist from Bonn

Ms. Marianna Stanke, Gdańszczanka from the orign , is the expert of Pomeranian genealogy and the author the followig books among others: "Collegium Marianum w Pelplinie 1858-1920" and "Katholische Kirchenbücher in Ost-und Westpreußen".

With thanks to Ms. Marianna  during the talking we could have verified our attitude to genealogy and also knew a lot of various interesting things connected with her work as a genealogist.

 

[Continue reading "07.09.2005 - The meeting with Mariana Stanke, genealogist from Bonn"]


29-31.08.2005 - The 2nd Small Caneoeing at Wda river

On the days of 29 -31 August 2005 there took place the canoeing.
This time we were going from Czarna Woda to Czubek.
On the first day we met  Mr. Andrzej Grzyb, literate, teacher, the member of Pomoranian Sejmik, the former Starosta of Starogard area. With his help we knew the origin of the places' names  we passed and also the history and the habits of Kociewie area.
Spływ kajakowy - Wda

 

[Continue reading "29-31.08.2005 - The 2nd Small Caneoeing at Wda river"]


19-21.08.2005 - The Small Canoeing at Wda river

Thinking about the end of the holidays we decided to organise the next caneoeing.

It also began in Czarna Woda.

We met on 19th September 2005, at the plot of PTG member Stanisław Pieniążek where was hold the ice-braking party. On the second day we started our canoeing. During two days we made 44km (from Czarna Woda to Wdecki Młyn).

 

[Continue reading "19-21.08.2005 - The Small Canoeing at Wda river"]


6-10.07.2005 - The 2nd National Canoeing of Genealogists

On the days of 6-10 July 2005,at Rospuda river, there took place The 2nd National Canoeing of Genealogists.
The preparations to the canoeing took place before making Association but the whole event was organized by Krzysztof Borowski and Stanisław Pieniążek, members of the PTG.

II Ogólnopolski Spływ Genealogiczny

 

[Continue reading "6-10.07.2005 - The 2nd National Canoeing of Genealogists"]


25.06.2005 - The registration of PTG

On the day of 26th June 2005 Joanna Jendrzejewska, Stanisław Pieniążek i Anna Stachowska raised in Wydzial Spraw Obywatelskich (Civic Matters Department) of Urząd Miejski (Municipal Court) in Gdynia information about establishing of ordinary association, called Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne (Pomeranian Genealogical Associan). On 7th July 2005 Association was registered under no. 42

 

[Continue reading "25.06.2005 - The registration of PTG"]


15.06.2005 - The first meeting of pomeranian genealogists

On the day 21st May 2005 Anna Stachowska suggested meeting of genealogists from Tricity and vicinity area. As a result of it there was a huge response and then Trycity meeting develop to include whole Pomeranian area.

On the meeting there came people who had been just taking part discussion group pl.soc.genealogia for a long time and some new people. It was this meeting which was held on 15th June 2005 z when from the mouth of Stanisław Pieniążek, was moved the suggestion to establish Pomorskie Towarzystwo Genealogicznego.

 

[Continue reading "15.06.2005 - The first meeting of pomeranian genealogists"]